โครงการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักการและเหตุผล

   หลักการและเหตุผลในความเป็นจริงมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ของตัวเราเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนที่สําคัญต่อองค์กรในด้านของภาพลักษณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความเป็นตัวแทน และการบ่งบอกถึงการมีวัฒนธรรมที่ดีและความสง่างามที่องค์กรนั้นเป็นอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเป็นเพียงแค่บุคลิกภาพที่แสดงออกทั้งภายในและภายนอกของบุคลากรในองค์กรนั่นเอง และบุคลิกภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขาย และยอดธุรกิจได้เพราะบุคลิกภาพถือได้ว่าเป็นการขายแบบหนึ่งที่เรียกกันว่า การขายตนเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขายความเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย จึงเป็นสิ่งที่ทุกๆองค์กรได้ตระหนัก และได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ และ ถือได้ว่าบุคลิกภาพนั้นเป็นแนวทางหรือวิธีการที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้องค์กรนั้นประสบความสําเร็จ และส่งผลให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในธุรกิจโดยรวมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. ทําให้มีบุคลิกภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตน และความเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ 
 2. ให้มีความรู้และเทคนิคต่างๆที่ทําให้ดูดีดูมีบุคลิกภาพอย่างมีทักษะและมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ศีรษะจรด ปลายเท้า  
 3. สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับตนเองในชีวิต และการทํางานในองค์กร 
 4. ทําให้มีจิตวิทยาในการเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น รู้มารยาทในการเข้าหาสังคม และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และคนในองค์กรได้เป็นอย่างด

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ทําไมถึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดีน่าประทับใจ และเป็นภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างไร 
 2. จิตวิทยาการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภายใน 
 3. เทคนิคการแตงกายที่เหมาะสมตามโอกาส มุมมอง และรปแบบการแต่งกาย 
 4. การแต่งกายที่เหมาะกับรูปร่างและสัดส่วนของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 
 5. การเลือกเครื่องแต่งกายต่างๆที่เสริมบุคลิกภาพ*สูท , เนคไท , รองเท้า-ถุงเท้า , เข็มขัด เป็นต้น. --> สภาพบ ุ ุรุษ*สูท , กระโปรง , รองเท้า-ถุงน่อง เป็นต้น --> สุภาพสตรี 
 6. การเลือกเครื่องประดับต่างๆที่เสริมบุคลิกภาพ(แว่นตา , กระเป๋า , สร้อยประดับ , ต่างหู เป็นต้น) 
 7. เคล็ดลับการดูแลตนเอง (ดูแลผิว , ดูแลผม และทั่วไป)  
 8. เทคนิคการเลือกทรงผมให้เหมาะกับบุคลิกเพื่อความโดดเด่น 
 9. ท่วงท่าอิริยาบถที่ดูดีและสง่างามตลอดเวลา (การยืน , การเดิน และการนั่ง)  
 10. มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักสากล และมารยาทธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

   เหมาะสําหรับผู้บริหาร และพนักงานในองค์การทุกระดับทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านนี้

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/04/2557 - 01/04/2557


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 01/04/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com