โครงการอบรม โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง "Understand yourself and Others: Skill for Success"

หลักการและเหตุผล

  หลายครั้งที่องค์กรเกิดความขัดแย้ง และไม่ราบรื่นในการทํางาน มักเกิดจากการที่ บุคคลนั้นไม่ได้เรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองที่แท้จรงิของตนเองและผู้อื่น ทําใหมองเห็นบุคลิกภาพและความแตกต่างของผู้อื่น เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการทํางานเสมอ การเรียนรู้และเข้าใจถึงบุคลกภาพของตนเองนั้นสำคัญอย่างยิ่ง แต่การเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนั้นสําคัญยิ่งกว่า หลกสั ูตรนี้จกถึ ูกออกแบบให้ผู้เข้าสัมมนสได้มโอกาสเข้าใจ ถึงบุ คลิกภาพและตัวตนที่แท้จริงของตนเองและการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติและพนฐานของตนเองและผู้อื่น  
 2. เพื่อให้รู้จักเรา รู้จักเขา ด้วย DISC 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากบผู้อื่น  
 5. เพื่อการบรหารความขัดแย้ง 
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตึงเครียดในที่ทํางาน 
 7. สรุป คําถาม คําตอบ Workshop

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ทักษะพื้นฐานของมนุษย์ 
 2. มุมมองที่แตกต่าง 
 3. เข้าใจ ตนเองและผู้อื่น 
 4. Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเองและผู้อื่น  
 2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน  
 3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง  
 4. บุคคลที่ต้องการทราบแนวทางในการปรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2557 - 25/04/2557


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 25/04/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com