โครงการอบรม โครงการทำดีตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1 หลักสูตร โครงข่ายการสื่อสาร FTTx จากระบบ GPON สู่ระบบ XG-PON

หลักการและเหตุผล

โครงข่าย Passive Optical Network (PON) หรือบางครั้งอาจรู้จักในชื่อของระบบ FTTx (Fiber To The X) เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบ Boardband Communication ที่มีการพัฒนาและกำลังถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการเน็ตประชารัฐในประเทศไทย เทคโนโลยี FTTx ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง ปริมาณข้อมูลมากๆ ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ถูกส่งภายในระบบ FTTx ประกอบด้วยสัญญาณเสียง (Voice) สัญญาณข้อมูล (Data) และสัญญาณภาพ (VDO) ระบบ FTTx เป็นระบบที่ใช้เส้นใยนำแสง(Fiber Optic) ในการส่งข้อมูลระหว่างสถานีต้นทาง ดังนั้น ระบบ FTTx จึงเป็นระบบที่กำลังมีบทบาทมาก สำหรับการใช้บริการข้อมูลความเร็วสูงในลักษณะ Boardband Communication ในปัจจุบัน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การให้บริการ IPTV IP Phone และการบริหาร Video on Demand รวมถึงการรองรับเทคโนโลยีของ Internet of Thing (IOT) ที่กำลังเติบโตขึ้นในประเทศไทย จากความต้องการความเร็วและปริมาณในการใช้งานข้อมูลต่างๆที่มากขึ้น ดังนั้น โครงข่าย PON จึงมีการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับความต้องการเหล่านั้นได้  โดยมีการนำเทคโนโลยี XG-PON (10/40 Gpbs-GPON) มาใช้งาน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยผู้ให้บริการเริ่มมีการเตรียมการและเริ่มมีการทดลองใช้เทคโนโลยี XG-PON กันบ้างแล้ว  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้บุคลากรนั้นได้เข้าใจถึงหลักการและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของโครงข่าย FTTx  ระบบ PON และ XG-PON

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์และอุปกรณ์ที่สำคัญของโครงข่าย FTTx ระบบ PON และ XG-PON

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ออกแบบและทดสอบโครงข่าย FTTx ระบบ PON และ XG-PON

หัวข้อการฝีกอบรม

oเส้นใยนำแสงและระบบสื่อสารเชิงแสง

oพารามิเตอร์ที่สำคัญของเส้นใยนำแสง

oหลักการและโครงสร้างพื้นฐานของระบบ FTTx 

oมาตรฐานของระบบ FTTx (GPON, XG-PON)

oหลักการของระบบ GPON และ XG-PON

oอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบ FTTx

oการวางโครงข่าย FTTx (FTTx Technology)

oการทดสอบในระบบ FTTx

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม

-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเส้นใยนำแสงและมีความสนใจเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

03/11/2560 - 28/11/2560


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 13/12/2560 อาคาร MII มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

- บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-


วิทยากร

1. - สมมาตร แสงเงินช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com