โครงการอบรม โครงการทำดีตามรอยพ่อ ครั้งที่ 4 หลักสูตร เคล็ดลับ 5 ประการที่ทำให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ -

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันโลกไร้พรมแดน ผู้คนเดินทางและทำธุรกิจกันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว และประเทศไทยได้ติดต่อ  สื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้นและถือเป็นโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติบริษัทในประเทศ รวมถึงธุรกิจออนไลน์และผู้ประกอบการทั้งหลายแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางสำหรับหลักสูตรนี้ จะเน้นเรื่องเคล็ดลับที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเคล็ดลับในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเคล็ดลับดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้

         3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟังและการพูด  

หัวข้อการฝีกอบรม

          หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องเคล็ดลับที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพโดยใช้หลักทฤษฎี และ กิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้เคล็ดลับดังกล่าวในสถานการณ์ต่างๆและนำไปใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การฟังให้เข้าใจการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 29/03/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 09/04/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com