โครงการอบรม โครงการทำดีตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารองค์กรในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดทางด้านธุรกิจเข้าสู่ยุคที่การสื่อสารดิจิทัลเข้ามาครอบงำสื่อกระแสหลัก โดยทุกคนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสื่อแบบเก่า แต่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วยตัวเอง สามารถสื่อสารกับคนต่างๆ ทั่วโลกได้ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย ซึ่งกลายเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมาก แนวโน้มของการประชาสัมพันธ์ การตลาด ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรมองค์กร และการตลาดก็มีทิศทางที่จะรวมเป็นศูนย์กลางอันเดียวกัน แต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์สื่อสารมีความลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าเดิม องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจกับการบริหารพื้นที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นลำดับแรก แนวคิดการสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล จึงได้เกิดขึ้นเกิดจากแรงผลักดันจากองค์กร แรงผลักดันด้านการตลาด และแรงผลักดันทางด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารและเนื้อหาการสื่อสาร (Content) ตลอดจน การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การใช้สื่อมวลชนแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารที่นั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
ดังนั้น การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล จึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหากลยุทธ์ที่องค์กรสื่อสารกับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  การบริหารประเด็นทางการสื่อสาร, กลยุทธ์การวางแผนสื่อ เพื่อบริหารสถานการณ์, การสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วม, การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับ สนับสนุนจากพนักงาน, การบูรณาการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและภาพลักษณ์องค์กร,  การประสานงานและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และ เพื่อหาต้นแบบ Best Practice ของวิธีการสื่อสารเพื่อทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถกำหนดประเด็นการสื่อสาร (Content strategy) ในยุคดิจิทัลได้
3. เพื่อสามารถวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล

หัวข้อการฝีกอบรม

1. ความสำคัญในการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
3. กลยุทธ์การกำหนดประเด็นในการสื่อสารและวางแผนการสื่อสารในยุคดิจิทัล
4. การประยุกต์ใช้เครื่องมือการสื่อสารในยุคดิจิทัล
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา Best Practice

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 09/02/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 09/02/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com