โครงการอบรม โครงการทำดีตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3 หลักสูตร ศิลปะการมอบหมายสั่งงานในองค์กรยุค 4.0

หลักการและเหตุผล

    ในการดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นนั้นทีมงานขององค์กรต้องมีประสิทธิภาพดี ทั้งผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะในการทำงานที่ดี เช่น ทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งงานให้มีประสิทธิภาพ การสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการติดตามงานที่ได้สั่งไปแล้ว ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสานสัมพันธ์ของบุคคลที่ทำงานร่วมกัน ถ้าผู้ปฏิบัติงาน   ทุกระดับได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานร่วมกันได้ถูกต้องและเหมาะสม ย่อมจะเกิดผลลัพธ์ที่ดี การทำงานในทีมก็จะบรรลุไปตามเป้าหมายที่วางไว้
    ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะในการสื่อสารกันภายในองค์กร เรียนรู้การส่งสารหรือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคนิคสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงการส่งสารกลับจากผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้มีการสั่งงานไปแล้วทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพราะบางครั้งก็ไม่สามารถตีความจากคำพูดโดยตรงได้เพียงอย่างเดียว การสังเกตอากัปกิริยาก็สามารถช่วยทำให้ผู้ตีความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น ทั้งนี้หากหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานร่วมกันสร้างบรรยากาศในการทำงานได้ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานทุกระดับ จะทำให้ทุกคนในองค์กรนั้นทุ่มเทต่องานที่ได้รับมอบหมาย องค์กรนั้นก็เดินต่อไปด้วยประสิทธิภาพที่ดี เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่และทุกคนก็สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคในการสั่งงาน การสอนงาน และบทบาทของผู้มอบหมายงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตามงานหลังจากที่ได้มอบหมายได้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝีกอบรม

1. ความสำคัญของการสั่งงานและสอนงาน
2. บทบาทของผู้สั่งงาน และการมอบหมายงาน
3. ติดตามงานอย่างไรให้ได้ผลดี
4. การสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 09/02/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 09/03/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com