โครงการอบรม โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลายโดยทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการสร้างความผูกพัน ระหว่างองค์กรกับบุคลากร มีการใส่ใจต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าจ้าง ตลอดจนการบริหารบุคลากรสัมพันธ์ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้น นอกจากนี้ “ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap)” ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่เริ่มเข้ามามีบทบาททุกๆ องค์กร คือ ในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ ประกอบไปด้วย กลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ. 2489 - 2507) กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2523) และกลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2538) และล่าสุด Gen Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบอายุแล้ว อาจจะหมายถึง เด็กฝึกงานในองค์กร นั่นเอง บ้างว่าเป็น iGeneration, internet generation หรือ Silent Generation (เจนเงียบ)เด็ก ๆ กลุ่ม Gen-Z นี้ จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็วมีความอิสระในตัวเองค่อนข้างสูง มีแนวทางเป็นของตัวเองชัดเจน ไม่เหมือนใคร และไม่อยากให้ใครเหมือน  นอกจากนี้ ชีวิตดิจิทัลที่รวดเร็วทำให้เด็กรุ่น Gen Z มีความอดทนรอคอยต่ำ ชอบทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน แต่กลับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร
จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างของคนต่างเจนเนอเรชั่นนั้นเป็นที่มาของทั้งความคิดสร้างสรรค์และความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและลบ ดังนั้น หากเรามีการศึกษาวิเคราะห์ ความคิดพฤติกรรม หรือแนวโน้มการทำงานของคนต่างเจนเนอเรชั่น การบริหารแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจน เรียนรู้เทคนิคการติดต่อประสานงานก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร เพื่อเกิดความเข้าใจในการทำงานระหว่างกันและนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด
ดังนั้น หลักสูตร รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz  เพื่อความสำเร็จขององค์กร จึงเกิดขึ้นเพื่อการได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองของคนต่างวัย ซึ่งจะช่วยให้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานโดยผ่านกิจกรรม Workshop  กิจกรรมสันทนาการ และ การสวมบทบาท ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดวิธีการรับมือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประสานความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้และเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของคนแต่ละ Generation Xyz เพื่อทราบถึงปัญหาและความคาดหวัง นำไปสู่การปรับตัว กำหนดวิธีการรับมือกับคนและสถานการณ์ที่ต่างกัน
2.เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของบุคลากรทั้ง 3 Generation เรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการบริหารคน Generation Xyz ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3.เพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการรักษาคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

• เจาะลึกแนวทางการบริหารคน 3 Gen XYz  ให้ทำงานร่วมกัน
• จิตวิทยาการบริหารและสร้างแรงจูงใจคน 3 Gen Xyz  
• เครื่องมือในการวิเคราะห์คนเก่งในแต่ละ Gen (Talent Assessment Grid)
    - การสืบค้นสุนทรียะ (Aesthetic Inquiry)
• สื่อสารอย่างไรให้โดนใจคน Gen Xyz  
• เทคนิคในการประสานงานคนต่าง Gen Xyz ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
   - การบริหารความขัดแย้งในคนต่าง Gen

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 12/03/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 12/03/2561 บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด สำนักงานใหญ่ 3 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com