โครงการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "FTTx Network Design" ให้กับ บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยี FTTx (Fiber To The x) หรือบางครั้งอาจรู้จักในชื่อของระบบ FTTH (Fiber To The Home) ระบบ FTTC (Fiber To The Curb) และระบบ FTTP (Fiber To The Premises) เป็นต้น       โดยระบบดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบ Broadband Communication ที่มีการพัฒนาและกำลังถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย เทคโนโลยี FTTx ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ถูกส่งภายในระบบ FTTx ประกอบด้วย สัญญาณเสียง (voice) สัญญาณข้อมูล (Data) และ สัญญาณภาพ (VDO) ระบบ FTTx เป็นระบบที่ใช้เส้นใยนำแสง (Fiber Optic) ในการส่งข้อมูลระหว่างสถานีต้นทาง หรือที่เรียกว่า Center Office (CO) กับสถานีปลายทางหรือบ้านผู้เช่า ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Optical Network Terminal (ONT) ดังนั้น ระบบ FTTH จึงเป็นระบบที่กำลังมีบทบาทมากสำหรับการให้บริการข้อมูลความเร็วสูงในลักษณะ Broadband Communication ในปัจจุบัน เช่น      การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ IP Phone และ บริการ Video on Demand เป็นต้น
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านนี้     จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้บุคลากรเหล่านั้นได้เข้าไปปฏิบัติงานเทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ห้องปฏิบัติการวิจัยเส้นใยนำแสง ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ จึงจัดให้มีโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบ FTTx
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้างของระบบ FTTx
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักการทางานของอุปกรณ์ในระบบ FTTx
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจขั้นตอนการทดสอบเบื้องต้นของระบบ FTTx (OSP Testing)
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้พัฒนาองค์ความรู้และสามารถนาประยุกต์ใช้งาน

หัวข้อการฝีกอบรม

    เส้นใยนำแสงและระบบสื่อสารเชิงแสงเบื้องต้น / การสูญเสียในเส้นนำแสง / พารามิเตอร์ที่สำคัญของเส้นใยนำแสง / หลักการและโครงสร้างพื้นฐานของระบบ FTTx / ชนิดของระบบ FTTx / มาตรฐานการส่งข้อมูลในระบบ FTTx / อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ FTTx (OSP Equipment) / หลักการทำงานและโครงสร้างของ Splitter เบื้องต้น / การพิจารณาค่าการสูญเสียในระบบ FTTx / การทดสอบในระบบ FTTx (ORL Testing)/ Bidirectional Loss Testing / Link Characterization Using OTDR        

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

14/10/2559 - 14/10/2559


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 14/10/2559 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com