โครงการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" ให้กับ บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด

หลักการและเหตุผล

การเปิดเสรีกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2016 จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือ คนทำงานในองค์กรจะต้องสามารถทำงานเป็นทีมได้ เพื่อสามารถประสานความสัมพันธ์ ส่งเสริมกันไปในทางบวก และเป็น “Knowledge Worker” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
ดังนั้น การทำงานเป็นทีมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทีมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงพฤติกรรม แรงจูงใจ ทัศนคติของตนเองและเพื่อนร่วมทีมที่แสดงออกในทีมงาน เพื่อให้เกิดการวางแผนบริหารจัดการทีมงานที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร
การอบรมหลักสูตร การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร จึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาวิธีการสร้างทีม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การแก้ไขปัญหาด้วยการยอมรับฟัง การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อหาต้นแบบ Best Practice ของรูปแบบทีมเวิร์คเพื่อทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างทีมงาน
2.    เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
3.    เพื่อลดปัญหาการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีในการทำงานซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรต่อไปในระยะยาว
4.    เพื่อสร้างทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ
5.    เพื่อใช้ความสามารถด้านการสร้างทีม การวางแผน บริหารจัดการทีม มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานต่อไป

หัวข้อการฝีกอบรม

1.    ความหมายและบทบาทความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และเป็นทีมเวิร์ค
2.    จิตวิทยา การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม
3.    การสร้างบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำทีมเวิร์ค
4.    การวิเคราะห์และการสังเกตพฤติกรรมผู้ร่วมทีม
5.    เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
6.    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา Best Practice

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

28/10/2559 - 28/10/2559


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/10/2559 ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค อยุธยา 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-


วิทยากร

1. - ชื่นสุมล บุนนาค
2. - สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com