โครงการอบรม โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ด้วยเทคนิคการควบคุมคุณภาพ"

หลักการและเหตุผล

    ปัจจุบันกิจกรรมโลจิสติกส์ มีส่วนสำคัญในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นกระบวนการหลักที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า ในปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสำคัญในการปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 9 กิจกรรม เป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจนำแนวคิดต่างๆ มาช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ  โลจิสติกส์มากขึ้น     
    ซึ่งหลักสูตรนี้ เป็นการบูรณาการแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรม โลจิสติกส์ ผ่านการวิเคราะห์ความสูญเปล่า7ประการ การใช้เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อนำมาบูรณาการให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ โลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม กับองค์กรของตนเอง

วัตถุประสงค์

1.  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 9 กิจกรรม
2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจการบูรณาการแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพกับกิจกรรมโลจิสติกส์
3.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ของหน่วยงานตนเองได้

หัวข้อการฝีกอบรม

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 9 กิจกรรม
2. การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7ประการ
3. การใช้เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7  
4. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
5. การบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6. ตัวอย่างการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์
7. Workshop กับสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม และการยกตัวอย่าง กรณีปัญหาของส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/12/2559 - 01/12/2559


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 01/12/2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com