โครงการอบรม โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร "สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360° Communication"

หลักการและเหตุผล

    ธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจยุค AEC ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งคือ การสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และสื่อสารสู่สังคม ในโลกที่การสื่อสารไร้พรมแดน ในโลกที่การสื่อสารทั้ง digital online offline กลายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน ธุรกิจ การเมือง และ สังคมโลก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การสื่อสารที่ทรงพลังและสร้างสรรค์ จะช่วยให้บุคคล องค์กร หรือ ประเทศ ประสบความสำเร็จดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้จัดอบรม สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360 º Communication โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนอกกรอบ ในกรอบ บนกรอบ และรอบกรอบ เพื่อความเข้าใจและทักษะในระบบการคิดและการสื่อสารเพื่อการวางแผนงานการบริหารจัดการ และการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการสร้างทีม ร่วมถึงการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ โดยการเข้าใจ กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ ค้นหาเนื้อหาที่แท้จริงในการสื่อสาร และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางความคิด การวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ในบุคลากรขององค์กร ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ที่องค์กรในโลกปัจจุบันต้องการนักคิดที่สร้างความโดดเด่น ดังเช่น องค์กรอย่าง Apple, Virgin etc.

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดระบบความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนา             ตนเอง พัฒนางาน ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
    2. เพื่อเสริมสร้างระบบความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
    3. เพื่อจัดระบบความคิด ให้คิดอย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ปัญหา และในเรื่องของการพัฒนาการทำงาน เพื่อบุคคล           ในองค์กรจะสามารถใช้ระบบความคิดได้แบบเป็นสากล และนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สร้างสรรค์

หัวข้อการฝีกอบรม

1. Universal communication principle
2. ความสำคัญของการสื่อสาร
3. สื่อสารอย่างไรให้โดนใจ
4. Creative Communication
5. ฟังก่อนคิด เทคนิค การฟัง (Listening Technique)
6. Systemic thinking แบบ 360 องศา
7.  Make an Impact with Key message
8. Communication in different way.
9. Expertise and Q&A

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

10/02/2560 - 10/02/2560


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 10/02/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com