โครงการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล

14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ
14QC Tools

        “14 QC Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและการบริหารจัดการ
การดำเนินงาน หรือบริหารกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล ถือได้ว่า เป็นกลุ่มเครื่องมือ
ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อค้นหาสาเหตุและความเชื่อมโยง
ของปัญหา ก่อนที่จะกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป”

สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360 COMMUNICATION
       “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อ การรับมือและก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจยุค AEC ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งคือ การสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และสื่อสารสู่สังคม
         การสื่อสารที่ทรงพลังและสร้างสรรค์ จะช่วยให้บุคคล องค์กร หรือ ประเทศ ประสบความสำเร็จดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้จัดอบรม สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360 º Communication โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ความเข้าใจและทักษะในระบบการคิดและการสื่อสารอันจะนำไปสู่การวางแผนงานการบริหาร จัดการ การสื่อสารเพื่อการ สร้างทีม ร่วมถึงการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ โดยการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการค้นหาเนื้อหาที่แท้จริงในการ- สื่อสาร และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ”การจัดการและพฤติกรรมองค์กร
     “ความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการและพฤติกรรมองค์กร เป็นสิ่งจำเป็นที่บุคคลในองค์กรจะต้อง เรียนรู้ เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีทั้งในระดับตนเอง เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน และระดับองค์กร โดย จะต้องทำความเข้าใจถึงพฤติกรรม แรงจูงใจ ทัศนคติของตนเองและเพื่อนร่วมงานที่แสดงออกในองค์กร เพื่อให้เกิดการวางแผนบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร
      การอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการและพฤติกรรมองค์กร จึงเกิดขึ้นเพื่อให้มี ความรู้ทางด้านพฤติกรรม องค์กรใน 3 ระดับ คือ ระดับตนเอง ระดับเพื่อนร่วมงาน และระดับองค์กร ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การสร้างทีม การแก้ไขปัญหา ด้วยการยอมรับฟัง  การตัดสินใจอย่าง สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในองค์กรเพื่อให้ สอดคล้อง กับวัฒนธรรมองค์กร”

ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
       “ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรสมัยใหม่ต่างให้ความใส่ใจและความสำคัญ ต่อ การพัฒนา
ศักยภาพทางการคิดให้กับบุคลากรในองค์กรของตน  นอกจากนี้ ทักษะการคิดต่าง ๆ ของบุคลากร
ยังเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
(knowledge management) และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)
และการสร้างองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์ (innovative organization) อีกด้วย
      การคิดค้นไอเดียความคิดใหม่ที่นำไปใช้ได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ ณ
ปัจจุบัน หากยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรในอนาคตได้ด้วย เพราะไอเดียที่ตอบโจทย์
ชีวิตของคนในปัจจุบัน และแนวโน้มการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถแปลงเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่า
มหาศาลได้”

วิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
            "หลักสูตร การวิจัยเพื่อการพัฒนาเพื่อเข้าสู่อุตสาหรรม 4.0  ถูกออกแบบเพื่อให้บุคลากรด้านวิจัย มีความเข้าใจรูปแบบการพัฒนางานวิจัย เพื่อให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของการทำงานในองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำและสามารถนำผลจากการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมาดําเนินการต่อยอด
อย่างมีทิศทาง และสามารถพัฒนางานวิจัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
             ทั้งนี้มีการศึกษาดูสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ หรืออุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวภาพและเคมีชีวภาพ เพื่อให้เข้าใจสภาพจริงและได้รับคำแนะนำ และตอบข้อสงสัย จากตัวแทนภาคเอกชน เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนางานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

วัตถุประสงค์

-

หัวข้อการฝีกอบรม

14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ

-  แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพ

-  การแก้ปัญหาคุณภาพเชิงระบบ และกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด PDCA
-  กรณีศึกษาที่มีการนำ 14 QC Toolsไปใช้ในการแก้ปัญหา


สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360 COMMUNICATION

- Universal communication principle - ความสำคัญของการสื่อสาร - สื่อสารอย่างไรให้โดนใจ
- Creative Communication
- ฟังก่อนคิด เทคนิค การฟัง (Listening Technique)
- Systemic thinking แบบ 360 องศา
- Make an Impact with Key message - Communication in different way
- Expertise and Q&A


การจัดการและพฤติกรรมองค์กร

- ความหมายและบทบาทความสำคัญของพฤติกรรมองค์กรและการสื่อสารภายในองค์กร
- ทัศนคติ จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม
- เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
- อิทธิพลของกลุ่มและการสร้างทีม
- วัฒนธรรมและการพัฒนาองค์การ


ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

- เข้าใจการทำงานของสมอง เข้าใจกระบวนการคิดลักษณะต่าง ๆ - การตอบสนองของสมองต่อสิ่งเร้าและข้อมูลต่าง ๆ
  กระบวนการเกิดความคิดใหม่ - การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนจาก data สู่ information
  และ intelligence - ปัจจัยต่างๆที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ การคิดบวกกับการเกิด
  ideas ใหม่ - เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด
- การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดแบบต่าง ๆ  นวัตกรรมสินค้า vs
  นวัตกรรมบริการ
- แนวทางการตรวจสอบ ideas ที่ได้ และ แนวทางการแปลง ideas
  สู่สินค้าหรือบริการที่ใช้การได้- วางแผนพัฒนาตนเองให้ก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ สู่นักคิดสร้างสรรค์วิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

- การตั้งโจทย์วิจัยจากปัญหาอุตสาหกรรม- การออกแบบงานวิจัยให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาขององค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
- เครื่องมือในการวัดความสำเร็จของงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม - การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ป้าหมายเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2560 - 01/01/2560


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 23/05/2560 - 31/05/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 36 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com