โครงการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท ยูเนื่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

หลักการและเหตุผล

    ปัจจุบัน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการสร้างความผูกพัน ระหว่างองค์กรกับบุคลากร มีการใส่ใจต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การ      สรรหาว่าจ้าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าจ้าง ตลอดจนการบริหารบุคลากรสัมพันธ์ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้น นอกจากนี้ “ช่องว่างระหว่าง วัย (Generation Gap)” ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่เริ่มเข้ามามีบทบาททุกๆ องค์กร คือ ในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ ประกอบไปด้วย กลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ. 2489 - 2507) กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2523) และกลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2538) เมื่อกลุ่ม Generation Y เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังเติบโตเพื่อมาแทนตำแหน่งของ Generation X ในปัจจุบัน ซึ่งก็จะไปแทนที่ Baby Boomer ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสิ่งที่มักพบได้บ่อย คือ ความ ขัดแย้งในองค์กรอันเนื่องมาจากความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างช่วงวัยต่างๆ
ดังนั้น หลักสูตรรวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร จึงเกิดขึ้นเพื่อการได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองของคนต่างวัยจะช่วยให้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานโดยผ่านกิจกรรม Workshop และ การสวมบทบาท ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดวิธีการรับมือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประสานความร่วมมือเพื่อนำไปสู่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้และเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของคนแต่ละ Generation เพื่อทราบถึงปัญหาและความคาดหวัง นำไปสู่การปรับตัว กำหนดวิธีการรับมือกับคนและสถานการณ์ที่ต่างกัน
2.เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 Generation เรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการบริหารคน Generation X และ Y ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.เพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารทรัพยามนุษย์ในการรักษาคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

•    แนวทางการบริหารคน 2 Gen ให้ทำงานร่วมกัน (XY)
•    จิตวิทยาการบริหารและสร้างแรงจูงใจ Gen XY
•    เครื่องมือในการทำ Talent Assessment Grid
•    สื่อสารอย่างไรให้โดนใจ คน Gen XY
•    เทคนิคในการประสานคนต่างGen ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

04/07/2559 - 04/07/2559


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 04/07/2559 บริษัท ยูเนื่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com