โครงการอบรม โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร “FTTx Network Design” ให้กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

หลักการและเหตุผล

          เทคโนโลยี FTTx (Fiber To The x)หรือบางครั้งอาจรู้จักในชื่อของระบบ FTTH (Fiber ToThe Home) ระบบ FTTC (Fiber To TheCurb) และระบบ FTTP (Fiber To ThePremises) เป็นต้น โดยระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบ Broadband Communication ที่มีการพัฒนาและกำลังถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย เทคโนโลยี FTTx ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ถูกส่งภายในระบบ FTTx ประกอบด้วย สัญญาณเสียง(voice) สัญญาณข้อมูล (Data) และ สัญญาณภาพ(VDO) ระบบ FTTx เป็นระบบที่ใช้เส้นใยนำแสง(Fiber Optic) ในการส่งข้อมูลระหว่างสถานีต้นทาง หรือที่เรียกว่าCenter Office (CO) กับสถานีปลายทางหรือบ้านผู้เช่าซึ่งบางครั้งเรียกว่า Optical Network Terminal (ONT) ดังนั้น ระบบ FTTH จึงเป็นระบบที่กำลังมีบทบาทมากสำหรับการให้บริการข้อมูลความเร็วสูงในลักษณะBroadband Communication ในปัจจุบัน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการIP Phone และ บริการ Video on Demand เป็นต้น

          ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะทำให้บุคลากรเหล่านั้นได้เข้าไปปฏิบัติงานเทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ห้องปฏิบัติการวิจัยเส้นใยนำแสงภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ จึงจัดให้มีโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐเอกชน และอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบ FTTx
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และความเข้าใจโครงสร้างของระบบ FTTx
  3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักการทางานของอุปกรณ์ในระบบ FTTx
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจขั้นตอนการทดสอบเบื้องต้นของระบบ FTTx (OSP Testing)
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้พัฒนาองค์ความรู้และสามารถนาประยุกต์ใช้งาน 

หัวข้อการฝีกอบรม

เส้นใยนำแสงและระบบสื่อสารเชิงแสงเบื้องต้น / การสูญเสียในเส้นนำแสง/ พารามิเตอร์ที่สำคัญของเส้นใยนำแสง / หลักการและโครงสร้างพื้นฐานของระบบ FTTx / ชนิดของระบบ FTTx / มาตรฐานการส่งข้อมูลในระบบ FTTx / อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบFTTx (OSP Equipment) / หลักการทำงานและโครงสร้างของSplitter เบื้องต้น / การพิจารณาค่าการสูญเสียในระบบFTTx / การทดสอบในระบบ FTTx (ORLTesting)/ Bidirectional Loss Testing / LinkCharacterization Using OTDR                          


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

13/12/2561 - 13/12/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 13/12/2561 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 4 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com