โครงการอบรม โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ขององค์กรยุค 4.0" ให้กับ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนโยบายไทยแลนด์ 4.0กลายเป็นโมเดลใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจใหม่ที่มีรายได้สูงด้วยการพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดังนั้น หลายองค์กรจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็อาจจะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จ และกุญแจสำคัญคือคนทำงานในองค์กรจะต้องสามารถขจัดความขัดแย้งในการทำงานได้ทั้งความขัดแย้งที่เป็นทัศนคติลบภายในใจ หรือทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรเพื่อสามารถประสานความสัมพันธ์ ส่งเสริมกันไปในทางบวก และเป็น “Knowledge Worker”  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

ดังนั้น การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ขององค์กรยุคไทยแลนด์4.0จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ที่มาของความขัดแย้งในหลายระดับเช่น ภายในตัวเอง ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมทีม และองค์กรกลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง และวิธีสลายความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายโดยมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมซึ่งเป็นที่มาของความขัดแย้ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ขององค์กรยุคไทยแลนด์4.0  จึงเกิดขึ้นเพื่อเข้าใจที่มาและสาเหตุความขัดแย้งกระบวนการและบทบาทความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทำงาน และค้นหาวิธีการขจัดความขัดแย้งในแต่ละระดับ เพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยการยอมรับฟังการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ และ เพื่อหาต้นแบบ Best Practice ของการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้ 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งในหลายระดับในการทำงาน
 2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 3. เพื่อลดปัญหาการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีในการทำงานซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรต่อไปในระยะยาว
 4. เพื่อหาวิธีหรือกลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง
 5. เพื่อใช้พัฒนาความสามารถในการสลายความขัดแย้งเพื่อพัฒนาตนเองในการทำงานต่อไป

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ความหมายและบทบาทความสำคัญของความขัดแย้ง
 2. ความขัดแย้งประเภทต่างๆในองค์กร
 3. กลยุทธ์ในการส่งเสริมมิให้เกิดความขัดแย้ง
 4. การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาBest Practice 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

22/01/2562 - 22/01/2562


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 22/01/2562 บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2 ชม. 1 ชม.

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com