โครงการอบรม โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analytics)”

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีข้อมูลมหาศาลหรือ “Big Data” ซึ่งเป็นเพราะพลวัตแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ก่อให้เกิดความหลากหลายของ Electronics Sensor ที่ใช้ในการตรวจจับข้อมูล และผลิตข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประกอบกับราคาที่ถูกลง ทำให้องค์กรมีโอกาสเก็บข้อมูลผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น แต่ผลสะท้อนของความง่ายนี้เป็นส่วนที่ทำให้ข้อมูลเข้ามายังองค์กรอย่างมหาศาลจนนำไปสู่ “Big Data” และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ “Big Data” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ และต้องวางแผนในการจัดการ เพราะมีความซับซ้อน และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น การเตรียมความพร้องของบุคลากร การเตรียมความพร้อมของ Infrastructure การปรับการทำงานของหน่วยงานด้านไอที สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างมาก การเตรียมความพร้อมได้เร็วจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดีสาเหตุสำคัญที่องค์กรต้องมีการดำเนินการกับ “Big Data” ก็เพราะหน่วยงานใดที่มีข้อมูลอยู่ในมือจำนวนมากและมีคุณภาพ ก็จะสามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำธุรกิจในภาคเอกชนหรือการบริการในภาครัฐ ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าและประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

1. เข้าใจในหลักการ กระบวนการทำงาน และส่วนประกอบของการจัดทำระบบ Big Data
2. รู้จักเครื่องมือ (Tools) หรือซอฟท์แวร์ (Software) ที่เกี่ยวข้องกับ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

3. อธิบายและให้คำแนะนำแก่หัวหน้างานและบุคลากรในองค์กร ในการนำ Big Data มาแก้ปัญหา สร้างมูลค่าทางธุรกิจ
    หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ 


หัวข้อการฝีกอบรม

ช่วงเช้า

          9.00- 10.00     - ภาพรวมของ BigData
          10.00-11.00     - รู้จักกับ Big Data Technology
          11.00-12.00     - Big Data Roadmap เบื่องต้นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

12.00-13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 ช่วงบ่าย

          13.00 - 14.00    - การวิเคราะห์ข้อมูล

          14.00 - 15.00    - โจทย์ปัญหาที่สามารถหาคำตอบได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล   

          15.00 - 16.00    - ตัวอย่าง กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

29/08/2562 - 31/03/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ

ค่าใช้จ่าย

- บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com