โครงการอบรม โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร "การสื่อสารและการประสานงานองค์กรในยุค 4.0" Effective Communication and Corporate Coordination in 4.0 Era ให้กับ ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต โดยมนุษย์จำเป็นต้องทำการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งยุคของข้อมูลข่าวสาร ทำให้การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม โดยช่วยให้มีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องสื่อสารและประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมทักษะการสื่อสารและประสานงานระดับบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม อีกทั้งสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเสนอแนะความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ด้วยการสื่อสารเชิงบวก และมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานที่ให้ผลปฏิบัติงานสูง ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

ดังนั้น หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานองค์กรในยุค 4.0 จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรยุคใหม่ ให้สื่อสารและประสานงานได้อย่างกระชับ ชัดเจน และน่าสนใจ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องมือสื่อสารในยุค 4.0 เพื่อลดปัญหาในการทำงาน ทำให้การทำงานราบรื่น และประสบผลสำเร็จด้วยดี อันจะนำไปสู่องค์กรแห่งความสำเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :

1. ได้เข้าใจและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยวิธีการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในยุค 4.0
2. ได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
3. ได้เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน
4.  ปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชน
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

1. กระบวนการการสื่อสารและการประสานงาน
2. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน
3. ลักษณะพฤติกรรมของบุคคล (People Styles) และฝึกทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลแต่ละสไตล์ ได้อย่าง
    เหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม

4. การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ

5. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องมือสื่อสารในยุค 4.0 เพื่อลดปัญหาการทำงาน ทำให้การทำงานราบรื่นและประสบผลสำเร็จ
    ด้วยดี

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา Best Practice

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับ และผู้สนใจ 

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

29/08/2562 - 04/10/2562


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 04/10/2562 ณ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

- บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com