โครงการอบรม โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม” ให้กับ บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

หลักการและเหตุผล

ารปรับปรุงคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต เป็นภารกิจของทุกคนในหน่วยงานในการที่จะพยายามทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้หลักสำคัญของการเพิ่มผลผลิตในองค์การ ประกอบไปด้วยแนวคิด 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การลดต้นทุน การสร้างความรวดเร็วและตอบสนองในการส่งมอบสินค้าและการบริการ ตลอดจน สถานที่ทำงานต้องมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การทำให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น การลดความสูญเปล่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรอาจจะมีการลงทุนในสิ่งใหม่หรือพยายามปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น  และเมื่อผลการปรับปรุงได้พัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับที่พึงพอใจ ก็จะต้องไม่ลืมควบคุมคุณภาพด้วยการจัดทำมาตรฐานการทำงานเพื่อรักษาระดับคุณภาพของการผลิตไม่ให้ตกต่ำลงกว่าเดิม

ดังนั้น การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กร จึงมีความสำคัญมาก ในยุคที่องค์กร ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการแข่งขันระดับสูงทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และการบริการ การเตรียมบุคลากรจึงจำเป็นในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ:

1. เข้าใจหลักการ และตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพในองค์กร 
2. เข้าใจวงจรการบริหารงาน PDCA  กับ  SDCA   
3. ทราบถึงเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตในองค์กร และเทคนิคในการลดความสูญเปล่า
4. สามารถอธิบายมาตรฐานการทำงานและวิธีการจัดทำมาตรฐานได้
5. เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ให้แก่ หัวหน้างานและบุคลากรในองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

ช่วงเช้า (9.00 -12.00 น.)

- ทำความเข้าใจเรื่องแนวคิด และความสำคัญของคุณภาพ
- การมองภาพรวมการแก้ปัญหาเชิงระบบ และ กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด Plan Do Check Action: PDCA 
- เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตในองค์กร และเทคนิคในการลดความสูญเปล่า 
- กิจกรรมกลุ่ม : เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร 

ช่วงบ่าย (13.00 -16.00 น.)

- หลักการควบคุมคุณภาพในองค์กร เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง KAIZEN
- วงจรการบริหารงาน PDCA กับ  SDCA   
- วิธีการจัดทำมาตรฐานการทำงาน และ การพัฒนามาตรฐานการทำงาน
- ตัวอย่าง กรณีศึกษาการควบคุมคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต และ Workshop กับ ผู้เข้าร่วมอบรมในการยกตัวอย่าง กรณีปัญหาของส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ  วิศวกร หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และ บุคลากรในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

29/08/2562 - 24/10/2562


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 24/10/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสารสนเทศ (ตึก ICT) สำนักงานเทศบาล 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

-


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com