โครงการอบรม โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “เทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมในยุค 4.0” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบันมีการการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการนำมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโครงข่าย FTTx การสื่อสารแบบไร้สายด้วยเทคโนโลยี 5G และการสื่อสารในระบบ Internet Of Things (IOT) เป็นต้น ซึ่งระบบการสื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าวนับว่าเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีในยุค 4.0 ที่ทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม ในยุค 4.0 จึงมีความสำคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดทำความเข้าใจ เรียนรู้ เทคโนโลยีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ ในยุค 4.0 ที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน (disruptive technology) และส่งผลต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเป็นลำดับ 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจภาพรวมของการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในยุค 4.0

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจหลักการของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในยุค 4.0

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรและประยุกต์ใช้งานภายใน

     หน่วยงานหรือองค์กรต่อไป 

หัวข้อการฝีกอบรม

1.โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G

- หลักการพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- พัฒนาการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- เทคโนโลยีในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การใช้ประโยชน์ระบบ 5G

2.เทคโนโลยีสายอากาศ ยุค 4.0

- หลักการพื้นฐานของสายอากาศ
- การประยุกต์ใช้งานสายอากาศในระบบการสื่อสารแบบไร้สาย

- เทคโนโลยีของสายอากาศ
- การประยุกต์ใช้งานของสายอากาศในยุค 4.0 

3.รูปแบบการสื่อสารข้อมูลในระบบ internet of things (IOT)

- สถาปัตยกรรมของระบบ IOT
- การประยุกต์ใช้ระบบ IOT
- เทคโนโลยีของระบบ IOT
- เทคโนโลยีของระบบ IOT ยุค 4.0 ในประเทศไทย 

4.การสื่อสารบนโครงข่าย FTTx ด้วยเทคโนโลยี XG-PON และ Next Gen-PON2 

- สถาปัตยกรรมของโครงข่าย FTTx
- มาตรฐานของโครงข่าย FTTx (ITU-T G.984, ITU-T G.987, ITU-T G.989)
- อุปกรณ์สำคัญในโครงข่าย FTTx
- การทำงานร่วมกันของระบบ GPON XG-PON และ NG-PON2
- การให้บริการระบบ GPON และ XG-PON ในประเทศไทย 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิศวกร ช่างเทคนิค นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

22/08/2562 - 10/10/2562


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 24/10/2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 7 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

- บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com