โครงการอบรม การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรในยุค 4.0 (Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) (FREE)

หลักการและเหตุผล

     ภาวะวิกฤต คือ สภาวะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ชั่วคราวที่ไม่ได้คาดคิด มีความสับสน เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน สร้างให้เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อรับมือ โดยภาวะวิกฤตนั้นจะส่งให้เกิดผลเสียกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความกดดัน ภัยคุกคาม ผลกระทบทางลบต่อคนที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคล องค์กร ตั้งแต่จำนวนเล็กน้อยไปจนถึงคนหมู่มาก และอาจส่งผลถึงชื่อเสียงไปจนถึงผลกำไรในการทำธุรกิจ ภาวะวิกฤตโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสัญญาแจ้งเตือนล่วงหน้า อาทิ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด2019 ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เศรษฐกิจ สังคมและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและการทำงานไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ฉะนั้น การรู้ถึงความสำคัญและขั้นตอนของการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตนั้น นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ระดับองค์กรที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ และนำไปอยู่ในแผนงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนย่อมทำให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

     ดังนั้น หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรในยุค 4.0 จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรและผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อการเตรียมพร้อมขององค์กร ในการป้องกันภาพลักษณ์และแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรอันมีผลกระทบจากภาวะวิกฤต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในองค์กรและการเตรียมการรับมือ
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นในการทำงาน
  3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชน
  4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

  1. ความสำคัญ ความหมายของภาวะวิกฤต และประเภทของภาวะวิกฤต
  2. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารในยุค 4.0 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารและบริหารข่าวสาร เพื่อป้องกันภาพลักษณ์และแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 10/04/2564


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 27/04/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3 ชม. 3 ชม.

ค่าใช้จ่าย

- บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com