โครงการอบรม การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล (Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) (FREE)

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบัน วิวัฒนาการทางการตลาดได้ก้าวผ่านจาก Marketing 1.0-4.0 ไปสู่ยุคดิจิทัลที่การสร้างแบรนด์จะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภค และ การตอบสนองที่มีต่อแบรนด์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ  เพื่อทำให้แบรนด์นั้นกลายเป็นแบรนด์ที่มีอิทธิพลในใจของผู้บริโภค ดังนั้น การสร้างแบรนด์หรือการทำการตลาดในยุคดิจิทัล จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ธุรกิจ ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แบรนด์ของเราเข้าไปนั่งในใจผู้บริโภค สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ หรือสิ่งที่เขาต้องการ สร้างให้เกิดความประทับใจและเป็นที่จดจำไปพร้อม ๆ กับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ต่อไปในอนาคต
     หลักสูตร “การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการสร้างแบรนด์ในแต่ละขั้นตอน การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล ที่เรียกว่า Customer Persona Analysis  เทคนิคการสร้างตำแหน่งของแบรนด์ ตลอดจน ความรู้ในการสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางดิจิทัลในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สำคัญ  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ นั่นเป็นเพราะ “แบรนด์” ถือเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ถึงความหมายของแบรนด์ องค์ประกอบของแบรนด์ และความสำคัญของแบรนด์ที่มีต่อผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล ที่เรียกว่า Customer Persona Analysis  
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิคการวางตำแหน่งตราสินค้าที่เรียกว่า จิตวิญญาณของแบรนด์ (Brand Mantra)
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงวิธีการสร้างแบรนด์ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity), การตีความหมายของแบรนด์ (Brand Meaning) การตอบสนองของแบรนด์ (Brand Response) และ ความสัมพันธ์ของแบรนด์ (Brand Relationship)
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางในการสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัลผ่านกรณีศึกษาที่เป็นแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบรนด์ของตนเอง

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ความหมายของแบรนด์ องค์ประกอบของแบรนด์ และความสำคัญของแบรนด์ต่อผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล ที่เรียกว่า Customer Persona Analysis
 3. เทคนิคการวางตำแหน่งตราสินค้าที่เรียกว่า จิตวิญญาณของแบรนด์ (Brand Mantra)
 4. วิธีการสร้างแบรนด์ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรน์ (Brand Identity), การตีความหมายของแบรนด์ (Brand Meaning) การตอบสนองของแบรนด์ (Brand Response) และ ความสัมพันธ์ของแบรนด์ (Brand Relationship)
 5. แนวทางในการสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัลผ่านกรณีศึกษาที่เป็นแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Virtual Class Online by Zoom Meeting )


วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 10/11/2564


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 29/11/2564 Host MUT Training Center 3 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

- บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com