โครงการอบรม ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียน

หลักการและเหตุผล

อีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับประชาคมอาเซียนหรือ AEC ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม เพื่อทําให้เกิดความแข็งแกร่ง มีความมั่นคง รวมตัวกันสร้างเสถยรภาพด้วยกันภายในกลุ่ม ที่จะนําไปสู่การแข่งขันในระดับเวทีประชาคมของโลกได้ในอนาคตซึ่งแต่ละประเทศใน AEC ก็จะต้องเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน จึงจําเป็นจะต้องรู้ทิศทางการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้นในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการแข่งขันกันในระดับประชาคมอาเซียนทําให้ประเทศเกิดประโยชน์เกิดการพัฒนา มีการเจริญเติบโต นําพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง และมั่นคงในที่สุด ดังนั้นแต่ละองค์กรหรือสถาบันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องรู้เข้าใจ ในทิศทางการปรับตัว และการวิเคราะห์ทางการตลาดดังกล่าวข้างต้น เพื่อที่จะนําไปประยุกต์และปรับใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในระดับประชาคมอาเซียน AEC

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเข้าใจในทิศทางการปรับตัว และการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อทจะนำไปประยกต์และปรับใช้
 2. เพื่อรองรับการแข่งขันกันในระดับประชาคมอาเซียน ทําให้ประเทศเกิดประโยชน์เกิดการพัฒนา มีการเจริญเติบโต นําพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง  
 3. เพื่อสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกัน

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ASEAN formation 
 2. ASEAN 2015 
 3. Global Mega-Trend 
 4. SWOT analysis for Thailand Strategy  
 5. วิเคราะห์ปจจัยเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
 6. จดแข็ง-จุดออนเบื่องต้น ของประเทศตางๆใน  AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 7. การปรับตัวกลยุทธ์รับ AEC และผลกระทบอื่นทจะเกิดกับไทย 
 8. ความได้เปรยบี เสียเปรียบของไทยใน AEC  
 9. แนวโน้มธุรกิจที่ไปไดด้ี SMEs (8 กลุ่ม) 
 10. Thailand Branding

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เหมาะสําหรับท่านที่ทํางานในองค์กร และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่จะต้องนําไปปรับ ประยุกต์ใช้ในการทํางาน

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2557 - 20/05/2557


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 20/05/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

- บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com