โครงการอบรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

หลักการและเหตุผล

     การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆ ขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำลดน้อยลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน เพราะโครงการใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานาน หรือต้องการเงิน  ลงทุนสูง มักจะต้องขออนุมัติดำเนินการหรือขออนุมัติงบประมาณจากผู้มีอำนาจเสียก่อน ซึ่งผู้มีอำนาจจะพิจารณาจากรายงานการขออนุมัติถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญ ดังนั้นนอกจากจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ดีแล้ว ยังจะต้องทำรายงานการขออนุมัติให้ดี และนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีด้วย โครงการต่างๆจึงจะสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้นั่นเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ  Project Feasibility Analysis
  2. เพื่อให้ได้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis
  3. เพื่อให้ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

หัวข้อการฝีกอบรม

 1.หลักการ ความสำคัญและการเลือกโครงการ
 2.ที่มาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 3.ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
   -  ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
   -  ความคุ้มค่า
 4.การวัดความคุ้มค่าของโครงการ
   -  ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)
   -  ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ)
 5.การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
   -  ด้านคุณภาพ
   -  ด้านการลงทุน
   -  ด้านกลยุทธ์และเทคนิค
   -  ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ
   -  ด้านเวลา
 6.  การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการ
 7.  เทคนิคการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ
 
Assignment:

  - เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
  - เขียนรายงานและนำเสนอรายงานการขออนุมัติโครงการในวันฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

08/12/2565 - 17/01/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 31/01/2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com