โครงการอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity) Online รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

     คนทำงานในองค์กรจะต้องเป็น “Knowledge Worker” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจใน “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
     การอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ จึงเกิดขึ้นเพื่อสอดรับกับการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ระหว่างลูกน้องและลูกน้อง หรือ แม้กระทั่งความขัดแย้งภายในตัวเองที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำผึ้งหยดเดียวต่อไปภายภาคหน้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “ความขัดแย้ง”
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 3. เพื่อมีความรู้และเข้าใจถึงกลยุทธ์บริหารความขัดแย้ง
 4. เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดในงานต่อไป

หัวข้อการฝีกอบรม

      เวลา 09.00 – 16.00 น.

 1. ความหมายของความขัดแย้ง ประเภทและสาเหตุของความขัดแย้ง
 2. ลักษณะของความขัดแย้ง
 3. ผลดี - ผลเสียของความขัดแย้ง
 4. กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง
 5. แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 6. คุณลักษณะของนักไกล่เกลี่ยที่ดี
 7. ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง
 8. ความท้าทายของผู้นำในการจัดการความขัดแย้งอย่างสมดุล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Online)


วันที่รับสมัคร

16/12/2565 - 13/02/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 27/02/2566 Online 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com