โครงการอบรม การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น (Fundamental of DSLR Photography) Online รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลเบื้องต้น เป็นโครงการฝึกอบรมให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ มีพื้นความรู้ด้านการถ่ายภาพ องค์ประกอบของภาพ และการถ่ายภาพในแนวต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปปฏิบิงานได้จริง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ทางด้านถ่ายภาพดิจิตอลและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หัวข้อการฝีกอบรม

     หลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นไปที่การใช้งานกล้อง DSLR เพื่อใช้ในการถ่ายภาพในชีวิตประจำวัน เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการทำงาน รวมถึงการต่อยอดเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  1. ทฤษฎีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลเบื้องต้น
  2. การวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ
  3. เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์
  4. เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Online)


วันที่รับสมัคร

21/12/2565 - 06/03/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/03/2566 - 19/03/2566 Online 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com