โครงการอบรม นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling) Online รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

     วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง 3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมาย แบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 4.0
 2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

หัวข้อการฝีกอบรม

เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด
 • Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค
 • ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)
 • เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้า
 • เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ในยุคการตลาด 4.0
 • แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0
 • Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0
 • เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Sales ในยุค 4.0
 • Principle 1 : Communicate Channel
 • Principle 2 : Distribute Channel
 • Principle 3 : Facilitate Channel
 • การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0
 • แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0
 • Workshop : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales เชิงปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Online)


วันที่รับสมัคร

15/12/2565 - 18/01/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 01/02/2566 Online 3 ชม. 3 ชม.

ค่าใช้จ่าย

1,900.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com