โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.Net (ขั้นพื้นฐาน) Online รุ่นที่ 9

หลักการและเหตุผล

          เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา VB.Net 2013 และฐานข้อมูล SQL Server 2008 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและทำความรู้จักกับ Control ต่างๆของโปรแกรม ส่วนที่สอง เป็นการเขียนโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับ Error ต่างๆ ส่วนที่สาม การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลและการออกรายงานด้วย Data Report

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม computer
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ OOP concept ได้
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ Database เบื้องต้นได้
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ ADO.net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้
 6. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียน Windows Form Application ได้

หัวข้อการฝีกอบรม

ส่วนเนื้อหาของวันที่ 1

 1. แนะนำภาพรวมหลักสูตร Overview Visual Studio 2013 and SQL Server 2008
 2. How to Create, Save, Open Project, VB Statement structure ,Insert comment in statement
 3. Event-Driven (Private sub Procedure, Parameter, Handles, Control Name, Event Name)
 4. Example Event Form.Load , Example Event Click, Visual Basic Intellisense
 5. Create Object as Button, Label, Textbox, Customize properties using event-driven
 6. How to convert String to number, String Concatenation, vbNewLine
 • Workshop 1:   Create text label button to calculate data
 • Workshop 2:   Event Driven Program
 • Workshop 3:   Create Calculate Employee Salary Program

ส่วนเนื้อหาของวันที่ 2

 1. Type of Variable, What is Variable and how to declarations ,Operator, Constant, Math Operators, Assignment Operators
 2. Comparison Operators , Datetime datatype, create and assign value, Datetime Function  .Add(), DateDiff() Function
 3. Array variable, For….. loop, Do…...While, Messagebox and InputBox, Exit, IsNumberic() Function, Val() Function, CInt() Function
 4. Sub procedure with and with-out parameter, Function (Return, Exit), Parameter with Optional
 5. Local Variable, Global Variable

 • Workshop 4:   MenuStrip in Main Form
 • Workshop 5:   Datetime Calculate Program
 • Workshop 6:   Messagebox & InputBox Program
 • Workshop 7:   Calculating using Sub and Function
ส่วนเนื้อหาของวันที่ 3

 1. Introduction to SQL Server 2008 database ,Database designing concept
 2. Ado.net and Database Fundamental, SQL Connection, command, Datareader
 3. Using database query, Select... Where Condition, Like, Order by … Asc/Desc
 4. Aggregate Function With Group by, Select with Left Join, Inner Join
 5. Insert Query, Update Query, Delete Query, Data Report

 • Workshop 8:   Database Connection Using Connection String
 • Workshop 9:   Select, Insert, Update, Delete Sample Query

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ มาบ้างเล็กน้อย
 2. มีความเข้าใจถึงหลักการ การจัดการฐานข้อมูล

รูปแบบการอบรม

บรรยายและฝึกปฏิบัติ (Online)


วันที่รับสมัคร

21/12/2565 - 06/03/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 20/03/2566 - 22/03/2566 Online 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา (ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ) และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com