โครงการอบรม 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

     องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน  นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง
     การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน
 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
 3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน
 4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
 5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

เวลา 09.00 – 16.00 น.

Step 1 :  Leadership Skills

 • ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)
 • ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • Output : ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2 :  Task & People Management Skills

 • แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
 • แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน
 • เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ  (Put the Right Man into the Right Job)

Step 3 :  Communication Skills

 • ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร
 • กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)
 • อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

Step 4 :  Planning & Problem Solving Skills

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ
 • การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  
 • เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5 :  Motivation & Delegation Skills 

 • เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี
 • สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ --> PCT. Model
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้
 • Workshop :  Motivation Case Study

Step 6 :  Coaching  Skills

 • เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
 •  หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)
 •  Workshop :  Coaching Case Study

Step 7 :  Conflict  Management  Skills

 • ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์
 • โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง
 • การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน
 • Workshop :  Conflict Management Styles

Step 8 :  Change Management Skills

 • ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 • การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9 : Team Management Skills

 • การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน
 • องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

22/12/2565 - 15/02/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 01/03/2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com