โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SolidWorks เบื้องต้น (SolidWorks for Beginners) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันการสร้างและออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ มีความสำคัญและจำเป็นมากในงานภาคอุตสาหกรรมและงานนวัตกรรม ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากก็คือ โปรแกรม SolidWorks เพราะมีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมของทุกกระบวนการออกแบบ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการประยุกต์ใช้โปรแกรม SolidWorks เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ในการเขียนแบบ เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม SolidWorks ทั้งในงาน 2 มิติ, 3 มิติ และชิ้นงานประกอบ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในคำสั่งขึ้นรูปพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และชิ้นงานประกอบโดยใช้โปรแกรม SolidWorks 
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์กับงานของตนเองได้


หัวข้อการฝีกอบรม

 • แนะนำโปรแกรม SolidWorks
 • การใช้คำสั่ง Sketch 2D ในโปรแกรม SolidWorks
 • การใช้คำสั่งในการขึ้นรูป 3D (Extrude, Revolved, Swept, Lofed)
 • การใช้คำสั่งในการปรับแต่งชิ้นงาน
 • การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly Part)
 • การสร้าง Format แบบงาน และการสร้างแบบงาน (Drawing)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สามารถอ่านและเขียนแบบด้วยมือเบื้องต้นได้

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

15/12/2564 - 10/03/2565


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 24/03/2565 - 26/03/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม ลดทันที 10 %
2.ศิษย์เก่า, นักศึกษา (ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ) และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com