โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น การที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือรับส่งข้อมูลซึ่งกันและกันได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถ ควบคุม ตรวจสอบ จัดการ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัติโนมัติได้ รวมถึงการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี IoT ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดการใช้พลังงาน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจและองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนการใช้งานซอฟต์แวร์ IoT และการพัฒนา Web HMI
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ IoT กับ PLC หรือระบบโรงงาน สำหรับติดตามและควบคุมการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและการใช้พลังงานของโรงงาน แบบออนไลน์


หัวข้อการฝีกอบรม

 • การศึกษาเทคโนโลยี M2M (Machine to Machine) และ IoT (Internet of Things)
 • การประยุกต์ IIoT (Industrial Internet of Things) Gateway เพื่อติดตามข้อมูลและควบคุมสั่งงานระบบ
 • การออกแบบเพื่อแสดงค่าประสิทธิภาพเครื่องจักรบน IIoT Gateway
 • การแสดงค่าการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรือระบบโรงงาน
 • การใช้งาน Modbus Protocol สำหรับติดต่อสื่อสารกับเครื่องมือวัด
 • การแสดงค่าต่างๆของ PLC บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ HMI แบบออนไลน์ระยะไกล
 • การใช้ VPN Router เพื่อแก้ไขโปรแกรม PLC ระยะไกล
 • การใช้งาน MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) Protocol สำหรับงานด้าน IoT
 • การเก็บข้อมูลของขบวนการผลิตขึ้นบนคลาวด์ (Cloud Storage)
 • การออกแบบระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Application)


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

15/12/2565 - 06/02/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 20/02/2566 - 22/02/2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

9,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com