โครงการอบรม การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (7 QC Tools for Solving the Problem in the Workplace) รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

          เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด เป็นกลุ่มเครื่องมือที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเครื่องมือทางสถิติอย่างง่าย นำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 QC Tools
  2. เพิ่มทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยการฝึกทดลองใช้เครื่องมือแต่ละประเภท
  3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ได้ศึกษา ไปปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

หัวข้อการฝีกอบรม

  • หลักการ แนวคิด ความสำคัญของคุณภาพ และ กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิด PDCA
  • เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools
  • Workshop กับผู้เข้าร่วมอบรม ในการยกตัวอย่างกรณีปัญหาของส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

21/12/2565 - 17/02/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 03/03/2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

4,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com