โครงการอบรม การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle รุ่นที่ 10

หลักการและเหตุผล

         เป็นการศึกษาในหลักการในการออกแบบการพัฒนาโปรแกรม Web Based Application เบื้องต้น และเรียนรู้หลักการในการออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อนําความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่หนึ่ง ส่วนของการพัฒนาการออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยใช้ DBMS ของ Oracle โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือ ให้สามารถรู้จักวิธีการ Configuration และการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นได้ส่วนที่สอง คือส่วนของการพัฒนาโปรแกรม Web Based Application เบื้องต้นด้วย PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายต่อการพัฒนาสําหรับผู้ที่ไม่เคยมีความรู้หรือ ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม และส่วนที่สาม คือส่วนของการเชื่อมต่อการพัฒนาโปรแกรมกับระบบฐานขอม้ ูลที่ออกแบบไว้ในลักษณะของ Web Based Application

วัตถุประสงค์

 1. ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ในหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Web-Based Application เบื้องต้น โดยในที่นี้จะใช้ภาษา PHP ในการดําเนินการ 
 2. ผู้อบรมจะได้เรียนรู้หลักการ การออกแบบระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ว่าระบบฐานข้อมูลคืออะไร มีความจําเป็นอย่างไร และมีขั้นตอนในการออกแบบอย่างไร 
 3. ผู้อบรมจะได้เรียนรู้วิธีการนําระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้ Oracle 11 g 
 4. ผู้อบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Web-Based Application/Project ในการเชื่อมต่อระหว่าง PHP และ Oracle 11 g 
 5. เป้าหมายที่สําคัญที่สุดคือ ผู้อบรมจะได้ทําการทดลองสร้างระบบที่ใช้การเชื่อมต่อระหว่าง PHP และ Oracle 11 g ด้วยตนเองเป็น 1 Case Study Project

หัวข้อการฝีกอบรม

 • เนื้อหาในส่วนของวันที่ 1 
  1. เทคนิคในการออกแบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง และความจําเป็นในการใช้ระบบฐานข้อมูล 
  2. ทําความรู้จัก กับ Oracle ด้วยการติดตั้ง Software และ สร้างฐานข้อมูล และกําหนด USER เพื่อใช้งาน  
  3. ศึกษาคําสั่งในการประมวลผลกับระบบฐานข้อมูล โดยใช้คําสั่ง SQL ในส่วนของ DDL Statement (CREATE /ALTER/ DROP) 
  4. ศึกษาคําสั่ง SQL Statement ในส่วนของ DML (INSERT / UPDATE / DELETE/SELECT) 
  5. ศึกษาคําสั่ง SQL Statement ในส่วนของ DML (SELECT) ในรูปแบบของการทํา Sub Query และ Outer join และร่วมกับการใช้ Aggregate Function 
  6. Q/A และ แบบฝึกหัดทบทวน 
 • เนื้อหาในส่วนของวันที่ 2 
  1. รู้จักกับ PHP รูปแบบของการทํางาน และการใช้คําสั่ง การจัดตงั้ server ในการทํางานร่วมกับ PHP 
  2. PHP เบื้องต้น+การใช้คําสั่ง ในการตัดสินใจ Decision Statement + คําสั่งในการวนรอบ LoopStatement 
  3. การส่งผ่านค่าตัวแปรจากฟอร์มของ HTML ไปยังฟอร์มที่ต้องการ ใน PHP + การสร้างงานให้เป็น project Form 
  4. รู้จักกับการใช้งาน java script เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระบบ Web Application ยิ่งขึ้น 
  5. Q/A และ แบบฝึกหัดทบทวน 
 • เนื้อหาในส่วนของวันที่ 3 และ 4 
  1. การเชื่อมต่อระหว่าง PHP และ Oracle 
  2. สร้าง Web Base App เบื้องต้น โดยมีการ ใส่ข้อมูลผ่านหน้าจอ และ เรียกดูข้อมูลที่ใส่ได้ผ่านหน้าจอ ฃ
  3. สร้าง Web Base App เบื้องต้น โดยมีการ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านหน้าจอ
  4. สร้าง Web Base App เบื้องต้น โดยมีการ สร้างรายงานสรุปผบรู้ ิหารต่างๆ ผ่านหน้าจอ 
  5. จําลอง mini project เพื่อทดลองการทํางานในลักษณะ Web-Based Application 
  6. สร้างรายงานจากข้อมลทู ี่เรียกดูให้อยู่ในรูปแบบของ PDF FILE 
  7. Q/A และ สรุปการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาระบบที่เป็นแบบ Web Application 3. เป็นผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้น ของ Oracle server

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 04/08/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/08/2563 - 21/08/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 24 ชม. 24 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,000.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-10-4003-00-6308-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

36
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com