Logo

LEAN 4.0_Co@คริสตี้เจมส์


โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบการผลิตแบบลีน” ให้กับ บริษัท คริสตี้เจมส์ จำกัด วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ เกียรตินุกูล
ย้อนกลับหน้าแรก