ความรู้ (Knowledge)

การสื่อสารและการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค 4.0

การสื่อสาร (Communication) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ทุกองค์กรจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้ใช้การสื่อสารภายในองค์กรจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการสื่อสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นติดต่อสื่อสารในแต่ละแผนก การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างทีม การสลายความขัดแย้ง การตัดสินใจ หรือ การมีภาวะผู้นา ตลอดจนการสร้างเครือข่าย (Network) ในการสื่อสาร<br><h5><b><span style="color:rgb(61,133,198);"><font color="#3d85c6"><span style="color:rgb(11,83,148);"><font color="#0b5394"><a href="https://drive.google.com/file/d/1_6NOkGXszmACM7xMdhj0ZQGEz_73NBxJ/view?usp=sharing">อ่านทั้งหมด</a></font><a href="https://drive.google.com/file/d/1_6NOkGXszmACM7xMdhj0ZQGEz_73NBxJ/view?usp=sharing"></a></span></font></span></b></h5>

การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบการผลิตแบบลีน

<p>นโยบายไทยแลนด์4.0 มีส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอล และในงานด้านอุตสาหกรรม นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ถือเป็นวิสัยทัศน์ในการก้าวข้ามกับดักประเทศผู้รับจ้างผลิตด้วยต้นทุนแรงงานราคาถูก ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า จุดเด่นที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือสามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง อาจเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคือ โรงงานอุตสาหกรรมในยุค 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกันจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว แต่โรงงานยุค 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน (ตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย) เป็นจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วเช่นกัน โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ในรูปแบบโรงงานอัจฉริยะ “Smart Factory”</p><h5><span style="color:rgb(11,83,148);"><b style="color:rgb(11,83,148);"><font color="#0b5394"><a href="https://drive.google.com/file/d/1GsmsXLwvMEzWZNg_FMqcEWk6EQKP3p1a/view?usp=sharing"><span style="color:rgb(11,83,148);">อ่านทั้งหมด</span></a></font></b></span></h5>

การสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี FTTX

<p>เทคโนโลยี FTTx (Fibet To The X) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลด้วยเส้นใยนำแสง (fiber optic) เช่น FTTH (Fiber To The Home) FTTC (Fiber To The Curb) และ FTTB (Fibet To The Building) เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยี FTTx ได้ถูกนำมาใช้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย โดยนำมาใช้แทนที่ระบบอินเตอร์เน็ตเดิมที่อาศัยเทคโนโลยี ADSL ที่ส่งข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณทองแดงในโครงข่ายโทรศัพท์บ้าน ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูล โดยเทคโนโลยี FTTx เป็นระบบที่มีความสามารถในการรองรับการส่งข้อมูลได้หลายชนิดและมีความเร็วสูงๆ ได้ดี</p><h5><a href="https://drive.google.com/file/d/1CKZ8LVyyN-tg3pkHwAbg-vwZK3Pb2r1Z/view?usp=sharing"><b><span style="color:rgb(11,83,148);">อ่านทั้งหมด</span></b></a></h5>

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th