ความเป็นมา

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีความก้าวหน้าอย่างมาก มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ ทั่วโลก ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งใจปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าอดีตจนทำให้เกิดปัญหา หลายประการ เช่น


 • ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมทางด้านต่างๆ
 • การจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
 • การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศอย่างไม่คุ้มค่า และขาดประสิทธิภาพ
 • การขาดมาตรฐาน ความรู้ ในระดับชาติ

ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจาก การขาดแคลน บุคลากรเฉพาะทาง ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากร ในสถาบันการศึกษา จำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาในระยะยาว แต่การจัดฝึกอบรมที่กระทำอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานจะช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากร ทางด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยมีหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมที่หลากหลาย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ และพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และมีศักยภาพที่สามารถก้าวไปได้ในประชาคมโลก

"สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ให้เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมชั้นนำในประเทศและของภูมิภาคเอเชีย ในการสัมมนาทางวิชาการ และการพัฒนาสังคมด้านการศึกษา และวิชาชีพ ในระดับประเทศ และนานาชาติ"

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล, รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปรัชญาและปณิธาน

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งมั่นพัฒนาการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคคล ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน และอนาคตอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของ มหาวิทยาลัย ได้แสดงศักยภาพทางด้านการเรียน การสอน เพื่อเผยแพร่ให้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
 • เพื่อจัดการฝึกอบรมและสัมมนา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน และอนาคต
 • เพื่อจัดการฝึกอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรภายนอก และหน่วยงานต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ โดยสร้างเป็นเครือข่ายด้านการจัดฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาในแถบภูมิภาคเอเชีย
 • เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 • เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานและองค์กรภาครัฐ และเอกชน และบุคคลทั่วไป
บทบาทและหน้าที่
 • ดำเนินงานตามโครงการของสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ
 • กลั่นกรองโครงการฝึกอบรมต่างๆ ของภาควิชา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนา ให้กับบุคคลภายใน และภายนอกหน่วยงานในนามมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสังคมทางด้านการศึกษา และวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไป
 • ประสานงานกับผู้จัดโครงการอบรมทั้งหน่วงานจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงานเฉพาะด้าน เพื่อดำเนินโครงการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการภายใน และภายนอกมหาวิทยาลััย เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม


ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com