วิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

 • ที่ปรึกษาอธิการบดี
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2533-2554 - คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • 2554-2557 - กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • 2554 - กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • 2549 - 2565 - อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร

 • รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • M.S.E.E (Optoelectronics, Florida Institute of Technology, USA)
 • Ph.D. (Optical Fiber Communication, University of New South Wales, Austral)
 • 2532-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2534-2544 - หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2540-ปัจจุบัน - บรรณาธิการวารสารวิจัย Engineering Transactions
 • 2541-2544 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา “Techno Shout” แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ iTV ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
 • 2543 - ผู้อำนวยการโครงการจัดทำวีดิทัศน์
 • 2547-ปัจจุบัน - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2549-ปัจจุบัน - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2545 - 2565 - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วาดเขียน

 • อาจารย์พิเศษ
 • วท.บ. (ฟิสิกส์), ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 • วศ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์

 • อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • MSc. Engneering and Physical Science in Medicine, Imperial College of Science
 • Ph.D. Digital Signal Processing, Imperial College of Science

รองศาสตราจารย์ ดร. ราชู พันธ์ฉลาด

 • อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาคร

รองศาสตราจารย์ ดร. หมัดอามีน หมันหลิน

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Ph.D. in Computer Science The University of Leeds, UK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม เพชรจตุพร

 • รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายนโยบายและแผน
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • - - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวัสดิ์ บุญยะเวศ

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อศ.บ. ไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม. โทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Ph.D. in Electrical Engineering, University of Surrey

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพล ลีลาเกียรติสกุล

 • ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • วศ.บ.ไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิคส์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม. ไฟฟ้า สาขาอิเลกทรอนิคส์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • PhD. (Telecommunication Engineering), University of New South Wales
 • 2533-2547 - อาจารย์ประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2547-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2547-ปัจจุบัน - CCNA Instructor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมมาตร แสงเงิน

 • อดีตผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2542-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2547-ปัจจุบัน - หัวหน้าห้องวิจัยระบบสื่อสารเชิงแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2554-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

 • หัวหน้าสาขาวิศวกรรมระบบวัดคุม สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII)
 • (วศบ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • (วศม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, Doctor of Engineering) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2545-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2561 - ปัจจุบัน - หัวหน้าสาขาวิศวกรรมระบบวัดคุม สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII)
 • 2551 - 2561 - หัวหน้าห้องปฏิบัติการ PLC (Head of PLC laboratory)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย แสงดาว

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • อส.บ. (สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. (สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ด. (สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2537-2557 - อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2554-2557 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ปวรางกูร

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นสุมล บุนนาค

 • รองผู้อำนวยการ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Ph.D Media and Cultural Studies Cardiff University
 • 2534 - 2538 - ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
 • 2538 - 2539 - ผู้สื่อข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์วัฎจักร
 • 2539 – 2541 - คอลัมนิสต์ และ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจรายสัปดาห์, นิตยสารคู่สร้างคู่สม
 • 2541 – 2543 - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2543 - 2545 - หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2549 - 2555 - รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ หัวหน้าสาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2555 - 2558 - อาจารย์พิเศษ ภาคการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง
 • 2555 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิสุทธ์ปริทัศน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และ วารสารวิจัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2555 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการวารสาร NIDA CASE Research Journal และ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2555 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการของวารสารบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีมหานคร และ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2555 - ปัจจุบัน - รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2560 - บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
 • 2561 - คณะทำงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ คณะทำงานประเมินผลพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 • 2561 - รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพแห่งประเทศไทย
 • 2561 - ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

 • อดีตผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 • วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • M.SC. Information Science University of Pittsburgh,USA
 • Ph.D. Computer Science & Engineering University of New South Wales, AUSTRALIA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรณิการ์ มูลโพธิ์

 • อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมมหานคร
 • ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

 • อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
 • บัญชีบัณฑิต วิชาเอก ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอก บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลิน สีดาห้าว

 • อาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • MSc. in Analogue and Digital Integrated Circuti Design, Imperial College of Science, UK
 • Ph.D. and DIC in Reconfigurable System, The Imperial College of Science, Technology and Medicine, UK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัลลภ พันธุปรีชารัตน์

 • รองหัวหน้าห้องปฎิบัติการออดิโออิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ เกียรตินุกูล

 • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - - หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษาวดี อินทร์คล้าย

 • หัวหน้าห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

 • อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลผดุง ผดุงกุล

 • อดีตที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
 • วท.บ. สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภพัฒน์ ปิงตา

 • หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
 • Business Administration Assumption University
 • Economics and Marketing The University of Sydney
 • Philosophy มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • 1999 - Business researcher Asia Pacific Partnership, Sydney , Australia
 • 2000 - Account Executive, Dentsu , Thailand
 • 2002 - Account Manager, J Walter Thompson , Thailand
 • 2003 - Strategic Director, Codamax, Thailand
 • 2005 - Head of Business Communication Department , BBA, MUT / Business Consultant – ( SME international business development) Department of business Development , Ministry of Commerce Thailand
 • 2010 - ปัจจุบัน - Professional Trainer and Coach, Lecturer (Business Communication Department) Consultant- Public Relation and Communication Committee, Ministry of Public Health (Division Commentary and Alternative medicine)
 • 2010 - ปัจจุบัน - Courses : Strategic problem solving and decision making - Strategic communication in organization- Strategic and creative thinking - Strategic management- Strategic marketing communication

ดร. วีระชัย มาลยเวช

 • อาจารย์ประจำ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • MEngSc. Electrical Engineering (System and Control) The University of New South Wales, Australia
 • Ph.D. Electrical Engineering (System and Control) The University of New South Wales, Australia
 • 2537-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร. วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ.(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

 • รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ
 • นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร (การฝึกอบรมและพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร. ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร. สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Master of Science University of Exeter
 • Doctor of Philosophy University of Exeter

ดร. สุจี ภัทรพุทธ

 • อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ศุภรดา เอกอินทร์

 • - อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์
 • โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นายสัตวแพทย์ดร. กฤษฎา ขำพูล

 • อาจารย์ประจำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
 • D.V.M. Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology
 • Doc. med. vet. The University of Veterinary Medicine Hannover Foundation, Hannover, Germany
 • 2543-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำวิชา หนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

อาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร. ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

 • อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Dr.med.vet ไวรัสวิทยา University of Veterinary Medicine Hannover, GERMANY

ดร. จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

 • อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. นราดล โชติวรรณพร

 • อดีตหัวหน้าสายงาน High Voltage & Power System
 • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงษ์คาร

 • อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุมอุตสาหกรรม ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม. (วิศกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2539-2544 - หัวหน้าห้องปฏิบัติการ PLC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2544–2545 - หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2546–2551 - หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2551-ปัจจุบัน - หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ ชัพกิตติ์ ชาญสมร

 • อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับ 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

 • อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์/ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ คงณัฐ รัตนรังสรรค์

 • ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมมหานคร
 • วศ.บ.ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • - - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร

อาจารย์ พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ด.ไฟฟ้า(กำลังศึกษา)(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2550-2552 - ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยฯ
 • 2550-2552 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2550-2552 - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร คณะวิทยาการ และเทคโนโลยี-สารสนเทศ
 • 2551-ปัจจุบัน - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการสอน คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2550-ปัจจุบัน - หัวหน้าโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งาน SAS Software

อาจารย์ สุรการ ดวงผาสุข

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2005-2006 - ปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 2005 - เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 2008-2014 - เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • 2008-2014 - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริการเครือข่าย
 • 2008-2014 - รองคณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ กีรติ วงศ์ทองศรี

 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ / หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2538–2539 - โปรแกรมเมอร์ บริษัท ดีเจคอมเมอร์เชียลแอนด์ลิสซิ่ง จำกัด
 • 2539–2540 - โปรแกรมเมอร์ บริษัท โมเดิร์นซอฟต์ จำกัด
 • 2544-2557 - อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ ยศธร ภูมิสุทธิ์

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.ม. (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ กนกสม ชุติโสวรรณ

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการสถาบันนวัตกรรมมหานคร
 • วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2544 - วิศวกรระบบ บริษัทเอกชัย-ดิสทรีบิวชั่นซิสเทม (TESCO LOTUS)
 • 2545-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (สาขาคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2547 - ช่างเทคนิค ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2544-ปัจจุบัน - อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / หัวหน้าห้องปฏิบัติการออดิโออิเล็กทรอนิกส์
 • วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม.(ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 • วท.บ เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โท วท.ม. สถิติประยุกต์ สาขาระบบและการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2540 - พนักงานวิเคราะห์ฝ่ายการตลาด บริษัท ไอโซแฟค จำกัด
 • 2540-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ คันธพจน์ ศรีสถิตย์

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ณัฏฐ์ มาเจริญ

 • หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วท.ม. (ระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ กฤษณพงศ์ นันทศรี

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ ณราวดี สิทธิเดชธำรง

 • อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ศศิวิมล ฮงมา

 • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

 • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ วงเดือน พลอยงาม

 • หัวหน้าสาขามัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ ศุภพักตร์ จารุเศรณี

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ศศ.บ. สื่อสารมวลชน เอกการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศศ.ม. สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ จิรายุ ตระกูลเขียว

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ วรพงศ์ ศิลาพันธ์

 • อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

 • อาจารย์คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2546 - ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2545 - 2546 - วิศวกรสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ อภิเชษฐ ดุมคำ

 • หัวหน้าห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชัน (วท.บ. แอนนิเมชัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ สร จารุวรรณชัย

 • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ เชาวริน สกุลวรากลาง

 • ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมด้านซอฟแวร์
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านฐานข้อมูล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Philosophy (Chemical Engineering) Heriot-Watt University, UK
 • - - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล และระบบให้กับหน่วยงาน บริษัทเอกชนทั่วไป
 • Political Science , International Relation มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Master of Management, Public Administration มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อำนวย ม่วงใหม่

 • ผู้เชี่ยวชาญภาษีอากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 อาจารย์พิเศษ ประจำสาขาวิชาการบัญชี
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MBA. (Financial) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์นายสัตวแพทย์ดร. สิทธิชน รัตนจันทร์

 • อาจารย์ประจำ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สพ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ประยูร จวงจันทร์

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
 • วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ เบญจวรรณ เจริญมิน

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ
 • อบ.(ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อม.(ฝรั่งเศส) University of Taxas at Arlington

อาจารย์ เชาวลิต ธรรมะวิริยกุล

 • อดีตอาจารย์ประจำ / หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ สุริยา วิทยาประดิษฐ์

 • วิศวกรประจำบริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด
 • อส.บ.(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ วิศิษฐ์ สุขจิตร

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com