การขอหักภาษี 200%


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการยกเว้นตาม พรฎ 437 เนื่องจากเป็นสถานศึกษา การขอหักภาษี 200% จากการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (กรณีบริษัทเรียกยกเว้นภาษี) ประกอบด้วย ข้อ 1 และ 2 ดังนี้ 1. ยกเว้นตาม พรฎ 437 มาตรา 4 (1) ยกเว้นให้เท่าที่จ่าย 100% ติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/28631.0.html 2. ค่าใช้จ่ายปกติ 100% ต้องมีเงื่อนไขของบริษัท ส่งเข้าอบรมเพื่อกลับไปทำงานให้บริษัทด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทจะต้องแจ้งเมื่อนำไปหักภาษี ภายใต้เงื่อนไขคือ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.122/2545 ข้อ 2 ติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/13501.0.html รวมเป็น 200% (ภาษาชาวบ้านคือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 200% นั้นเอง)