แผนที่การเดินทาง


Latitude : 13 ํ50' 33.46 "N Longtitude : 100 ํ51'21.78" N