ประมวลภาพการอบรม หลักสูตรด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม


การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ PLC Training Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร