สำรวจการอบรม


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุ่งหวังสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม และ ผู้สนใจอบรม


ทั้งนี้ เพื่อทราบและจัดอบรมได้ตรงตามความต้องการนั้น จึงจัดทำแบบสำรวจมาเพื่อได้ทราบความสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการ จัดหลักสูตรอบรมต่อไปสำรวจองค์กรภายนอก

https://docs.google.com/forms/d/1qOxaHcMux9gIuboEEc-w0Z4kbzUlnE7xGU9Eh7NQagI/prefill


สำรวจบุคคลภายนอก

https://docs.google.com/forms/d/1Q4cLV4FpmIND898glcuWSbUeroTJmW_Zm2wAXifgVak/prefill