Logo

"ผู้ดูแลระบบยูนิกส์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux" รุ่นที่ 12


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด

หลักสูตร "ผู้ดูแลระบบยูนิกส์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux" รุ่นที่ 12

วันที่  29 - 31  ตุลาคม 2561


  ในการติดตั้งระบบ Unix นั้นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการที่จะต้องดูแลระบบ Unix ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นจะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะมีความสะดวกในการจัดการระบบ Unix ให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้ใช้บริการในระบบ Unix


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0007&trainingID=14-00055


MUT Training Center

TEL.: 0-2988-3655 ต่อ 2360-1} 092-2464638

E-MAIL: training@mut.ac.th

WEBSITE: www.training.mut.ac.th