โครงการบริการวิชาการคืนสู่สังคม ปี 2562


 โครงการบริการวิชาการคืนสู่สังคม ปี 2019 
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจอุตสาหกรรม สนใจให้วิทยากรไปบรรยายแนะนำหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง

 กรุณาส่งใบตอบรับ เพื่อจองวันอบรมล่วงหน้า 
จำกัดจำนวนองค์กรและหลักสูตรที่ขอรับบริการต่อปี 

หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม” http://www.training.mut.ac.th/trai…/gotoTrainingOpenDetails…

หลักสูตร “การสื่อสารและการประสานงานองค์กรในยุค 4.0” http://www.training.mut.ac.th/trai…/gotoTrainingOpenDetails…

หลักสูตร “ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analytics)”http://www.training.mut.ac.th/trai…/gotoTrainingOpenDetails…

หากสนใจหลักสูตรใด 
------------------------------------------------------------------------
ส่งใบตอบรับออนไลน์ : https://forms.gle/nfDd7Wh3KkZUQoBWA
โทร.02-988-3655 ต่อ 2333-4, 2360-1, 092-2464638
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน!