โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน


พบกับโครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน ฟรี อบรม #ออนไลน์
.
หลักสูตร"เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการใช้งาน (Predictive Maintenance Technology and Applications)" Virtual Class Online by Zoom Meeting หัวข้อการฝึกอบรม
วิทยากร : รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์
วันที่ 25 ก.พ. 2565 (13.00 - 16.00 น.) @host MUT Training Center
.
ลงทะเบียน : https://forms.gle/sb8QynNVRBWX7wiT9
รับจำนวนจำกัด !!!