Logo


โครงการอบรม การออกแบบและการทดสอบระบบโครงข่าย FTTx รุ่นที่ 19

หลักการและเหตุผล

ระบบFTTx(Fiber To The x) หรือบางครั้งอาจรู้จักในชื่อของระบบ FTTH(Fiber To  The Home) เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบBroadband Communication ที่มีการพัฒนาและกำลังถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย เทคโนโลยี FTTx ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงปริมาณข้อมูลมากๆ ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ถูกส่งภายในระบบ FTTx ประกอบด้วยสัญญาณเสียง (voice) สัญญาณข้อมูล (Data) และสัญญาณภาพ (VDO) ระบบ FTTx เป็นระบบที่ใช้เส้นใยนำแสง(Fiber Optic) ในการส่งข้อมูลระหว่างสถานีต้นทางหรือที่เรียกว่า Center Office (OLT) กับสถานีปลายทางหรือบ้านผู้เช่าซึ่งบางครั้งเรียกว่า Optical Network Terminal (ONT) ดังนั้นระบบ FTTx จึงเป็นระบบที่กำลังมีบทบาทมากสำหรับการให้บริการข้อมูลความเร็วสูงในลักษณะ Broadband Communication ในปัจจุบันเช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การให้บริการ IPTV IP Phone และการบริการVideo on Demand รวมถึงการรองรับเทคโนโลยีของ Internetof Thing (IOT) ที่กำลังเติบโตขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อทำให้บุคลากรเหล่านั้นได้เข้าใจถึงกลักการและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของโครงข่ายระบบ FTTx
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์และอุปกรณ์ที่สำคัญของโครงข่ายระบบ FTTx
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบโครงข่ายระบบ FTTx เบื้องต้นได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบต่างๆ ในโครงข่ายระบบ FTTx
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบพารามิเตอร์ต่างๆ ของโครงข่ายระบบ FTTx
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ออกแบบและทดสอบโครงข่ายระบบ FTTx ได้

หัวข้อการฝีกอบรม

 • เส้นใยนำแสงและระบบสื่อสารเชิงแสงเบื้องต้น
 • พารามิเตอร์ที่สำคัญของเส้นใยนำแสง
 • หลักการและโครงสร้างพื้นฐานของระบบ FTTx
 • มาตรฐานของระบบ FTTx (BPON,GEPON, GPON)
 • อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบ FTTx(OSP Equipment)
 • การวางโครงข่าย FTTx (FTTxTopology)
 • การพิจารณาค่าการสูญเสียในระบบ FTTx
 • การออกแบบระบบ FTTx บนเงื่อนไข Physical-Medium-DependentLayer (PMD)
 • การทดสอบในระบบ FTTx(Bidirectional Loss Testing, Link Characterization Using OTDR, ActivationTesting)
 • การวิเคราะห์ผลการทดสอบพารามิเตอร์ต่างๆของระบบ FTTx

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเส้นใยนำแสง
 3. มีความสนใจเทคโนโลยีของการสื่อสารโทรคมนาคม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 03/06/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 17/06/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,900.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-03-4003-00-6306-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

10.5




ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th