Logo


โครงการอบรม ระบบโครงข่ายไร้สาย 5G, IOT, สายอากาศไมโม และโครงข่ายใยแก้วนำแสง (5G Wireless network, IOT, MIMO, antenna and Optical fiber network) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ความต้องการทางด้านการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายมีการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับการสื่อสารทางเสียง ทำให้โครงข่ายไร้สายจากเดิมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสารทางเสียงเป็นหลัก ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาลแทน ระบบโครงข่ายไร้สาย 4G นับได้ว่าเป็นระบบแรกที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป ปริมาณผู้ใช้และข้อมูลยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ระบบ 4G ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทัน จึงได้มีการพัฒนาระบบ 5G ซึ่งมีความสามารถเหนือกว่าระบบ 4G อย่างมาก จากความสามารถอันมากมายของระบบ 5G จึงทำให้เกิดงานประยุกต์ใช้งาน (use cases) ด้านการสื่อสารไร้สายขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ อินเตอร์เนตสำหรับทุกสรรพสิ่ง (internet of things: IOT) ซึ่งระบบ 5G ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับอุปกรณ์ IOT ได้ถึงหนึ่งล้านตัวต่อพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว หัวใจหลักอันหนึ่งที่ทำให้ระบบ 5G มีความเร็วข้อมูลมากขึ้นคือระบบสายอากาศไมโม (MIMO antenna systems) โดยเป็นการนำเอาสายอากาศจำนวนหลายร้อยต้นมาทำงานร่วมกันทำให้ความสามารถในการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากปริมาณข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั้น ทำให้ระบบแม่ข่าย (Radio access network: RAN) จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปเป็น Cloud-RAN ซึ่งต้องใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำพาข้อมูลจากหน่วยประมวลผลสัญญาณ (baseband unit) ไปยังหน่วยวิทยุ (radio unit) หรือในทางกลับกัน ดังนั้นจึงได้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดของระบบโครงข่าย 5G ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ทำงานด้านวางโครงข่ายและดูแลระบบเข้าใจหลักการทำงานและความสามารถของโครงข่าย 5G ที่จะถูกนำมาใช้แทนระบบ 4G ในอนาคตอันใกล้นี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงหลักการทำงานของระบบไร้สาย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทบทวนทฤษฎีของระบบไร้สาย
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติ

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. ระบบโครงข่าย 5G
 2. ระบบ IOT
 3. ระบบสายอากาศไมโม
 4. ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ที่สนใจหรือมีความชอบทางด้านระบบสื่อสารไร้สาย
 2. ผู้ที่มีฐานความรู้ทางด้านระบบสื่อสาร

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 18/03/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 01/04/2563 - 03/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.
2. 20/04/2563 - 21/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.

ค่าใช้จ่าย

12,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th