Logo


โครงการอบรม 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q for Effective Work) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

          5Q  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารงานของหัวหน้างานและการทำงานของพนักงานทุกระดับ การมี 5Q จะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จอันจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยหลักการ การเรียนรู้ มีความเข้าใจและซึมซับความฉลาดและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้านเพื่อความสำเร็จของงาน กลายมาเป็นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยการทำงานที่เป็นเลิศ อันจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น  อันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างสูงสุด ทั้งนี้รูปธรรมความสำเร็จขององค์กรวัดได้จากคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ทำงานควรได้รับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำความสามารถมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายในได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการเสริมสร้างความฉลาดและพัฒนาความสามารถทั้ง 5 ด้านเพื่อความสำเร็จของงาน

2.สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายของรวมถึงเข้าใจตนเองว่าแต่ละท่านมี 

5Q  (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) ในระดับไหน อย่างไร

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นเลิศ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ 5Q ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝีกอบรม

Module 1 :  Concept & Principle of Quotient (Q)

             -   Q คืออะไร และทำไมถึงสำคัญกับการทำงาน

                  -   Q ที่พนักงานควรมี และQ ไหนที่ควรมีในการทำงาน

                  -   Workshop : ค้นหา Q สำหรับการทำงาน

             -   5Q ที่เข้าใจในตนเองว่าควรมีในระดับไหนเพื่อความสำเร็จของงาน

             -    การพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ)

Module 2 :  Intellectual Quotient (IQ) 

                  -   ขีดความสามารถของบุคคล --> ความรู้ (Knowledge)

                  -   พื้นฐานทักษะความคิดที่สำคัญในการแก้ปัญหา

                  -   ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

                  -   Workshop : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

                       Output : พัฒนาความสามารถในด้าน IQ

Module 3 :  Emotional Quotient (EQ)              

             -   สูตรสำเร็จของการจัดการอารมณ์เชิงลบของงตนเอง

             -   Check List ผลการควบคุมอารมณ์

             -   แบบบันทึกอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

             -   ทำบัญชีรอยยิ้ม (ฝาก – ถอน)

                 -   Workshop : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเอง

                       Output : พัฒนาความสามารถในด้าน EQ

Module 4 :  Adversity Quotient (AQ)  

                  -   คุณลักษณะของบุคคลในองค์กรเมื่อเผชิญวิกฤติ

                  -   องค์ประกอบทั้ง 4 ที่ใช้ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ

                  -   สูตรสำเร็จของการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

                  -   Workshop : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

                       Output : พัฒนาความสามารถในด้าน AQ 

Module 5 :  Output Quotient (OQ)

                  -   วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานแบบ PDCA

                  -   การวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานแบบ “3ร”

                  -   การแสดงผลงานที่มีคุณค่าในการทำงานแบบเชิงรุก   

                  -   Workshop : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

                       Output : พัฒนาความสามารถในด้าน OQ

Module 6 :  Spiritual Quotient (SQ)  

                  -   ความฉลาดทางศีลธรรม --> จริยธรรม

                  -   หลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องจริยธรรม

                  -   สูตรสำเร็จการเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

                  -   Workshop : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

                       Output : พัฒนาความสามารถในด้าน SQ

Module 7 : 5Q Application on Task

                  -   วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนถึงความเข้าใจตนเอง 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) 

                  -   เทคนิค 5Q สร้างความพึงพอใจในงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

                  -   การประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานและการดำเนินชีวิต

                  -   Workshop : 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน

                       Output : การประยุกต์ใช้ 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 17/05/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 31/05/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6105-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9.75
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th