Logo


โครงการอบรม ระบบโครงข่ายไร้สาย Wireless Networks รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าระบบโครงข่ายไร้สายได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนเรามากขึ้น เช่นโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ (mobile phone network) โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (wireless local area network: WLAN) เช่น ระบบอินเตอร์เนตไร้สายตามมาตรฐาน WiFi (WiFi standard) โครงข่ายส่วนบุคคลไร้สาย (wireless personal area network: WPAN) เช่น Bluetooth และ ZigBee เป็นต้น ในอดีต การสืบค้นข้อมูลจะอาศัยห้องสมุดหรือหอสมุดเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันกลับตรงกันข้าม คนในปัจจุบันเป็นจำนวนมากใช้อินเตอร์เนตเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลแทนการเข้าห้องสมุด ทั้งนี้เพราะสะดวกและรวดเร็วแม้ว่าข้อมูลที่ได้จะไม่แม่นยำ 100 เปอร์เซ็นและอาจไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักวิจัย ก็ใช้การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตเป็นหลัก เพราะจะได้ข้อมูลที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงข้อมูล (update) ทุกวัน หรือทุกวินาทีเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การแพทย์ ฟิสิกส์ เคมี ธุรกิจ และการเงิน เป็นต้น ในอดีต การเข้าถึงอินเตอร์เนตจะมีข้อจำกัดเพราะเป็นระบบใช้สาย (wired LAN) หากจะเข้าอินเตอร์เนตเราต้องเข้าบ้าน เข้าที่ทำงาน เข้าโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะใช้อินเตอร์เนตได้ แต่ในปัจจุบันการเข้าใช้อินเตอร์เนตเกือบจะไม่มีข้อจำกัดใดๆ เลย อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าอินเตอร์เนตได้ (ถ้าหากมีสัญญาณครอบคลุม) โดยอาศัยระบบโครงข่ายไร้สาย (wireless network) ในปัจจุบัน เราสามารถเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนตได้ 3 ทางด้วยกันคือ 

1. ทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

2. ระบบโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (wireless local area network) 

3. ระบบโครงข่ายอินเตอร์เนตใช้สายหรือเรียกกันว่า เนตบ้าน นั่นเอง

หลักสูตรอบรมเรื่องระบบโครงข่ายไร้สายนี้ จึงได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบโครงข่ายไร้สายแบบต่างๆ เช่น ระบบ WiFi ระบบ Bluetooth และ ZigBee เป็นต้น แก่ผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวแต่ยังขาดองค์ความรู้ทางทฤษฎี ดังนั้นหลักสูตรจึงสามารถเติมเต็มความรู้ที่อาจขาดไปจากบางคนได้ไม่มากก็น้อย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงหลักการทำงานของระบบโครงข่ายไร้สาย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

หัวข้อการฝีกอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม

ระบบโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (wireless local area network: WLAN)

-  พัฒนาการระบบโครงข่ายไร้สาย 

-  แบบจำลองโครงข่าย OSI 

-  กายภาพของระบบโครงข่ายไร้สาย 

-  หลักการสื่อสารไร้สายในระบบ WLAN

-  มาตรฐานระบบ WLAN

-  ความปลอดภัยในระบบ WLAN

-  การแก้ปัญหาระบบ WLAN

-  ปฏิบัติการระบบ WLAN พื้นฐาน

ระบบโครงข่ายส่วนบุคคลไร้สาย (wireless personal area network: WPAN)  

-  Bluetooth

-  Wireless USB

-  ZigBee


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1.ผู้ที่สนใจหรือต้องการเรียนรู้ด้านระบบสื่อสารไร้สาย

2.ผู้ที่มีฐานความรู้ทางด้านระบบสื่อสาร

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 07/08/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 20/08/2561 - 22/08/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 21 ชม. 21 ชม.

ค่าใช้จ่าย

5,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-03-4003-00/6108-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

31.5


วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ราชู พันธ์ฉลาดช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th