โครงการอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่งการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

  1. รูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
  2. เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
  3. แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน+
  4. สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
  5. รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

หัวข้อการฝีกอบรม

Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills            

-  ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

-  คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

-  เทคนิคการบริหารคนให้ตรงงาน ตรงความสามารถ

-  การวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย  

***Workshop : Managerial Skills Problem

Module 2 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 1

Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making

-  ความสำคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

-  เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ 

Scheme : Directing and Delegation 

-  เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

-  เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

***Workshop : Directing Case Study

/  Module 3 : Learning...  

Module 3 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 2

Scheme : Motivation

-  ระดับขั้นความแตกต่างของการจูงใจ

-  สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส

-  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

***Workshop : Motivation Case Study

Scheme : Coaching Styles (OJT)

-  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน

-  เทคนิคและวิธีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

-  การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอนงาน

***Workshop : Coaching in Action

Module 4 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  (Final)

Scheme : Conflict & Team Management 

-  การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

-  การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

***Workshop : Team Management in Action


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/12/2563 - 10/03/2564


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 24/03/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com