Logo


โครงการอบรม ศิลปะการมอบหมายสั่งงานในองค์กรยุค 4.0 รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นนั้นทีมงานขององค์กรต้องมีประสิทธิภาพดี ทั้งผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะในการทำงานที่ดี เช่น ทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งงานให้มีประสิทธิภาพ การสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการติดตามงานที่ได้สั่งไปแล้ว ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสานสัมพันธ์ของบุคคลที่ทำงานร่วมกัน ถ้าผู้ปฏิบัติงาน   ทุกระดับได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานร่วมกันได้ถูกต้องและเหมาะสม ย่อมจะเกิดผลลัพธ์ที่ดี การทำงานในทีมก็จะบรรลุไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะในการสื่อสารกันภายในองค์กร เรียนรู้การส่งสารหรือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคนิคสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงการส่งสารกลับจากผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้มีการสั่งงานไปแล้วทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพราะบางครั้งก็ไม่สามารถตีความจากคำพูดโดยตรงได้เพียงอย่างเดียว การสังเกตอากัปกิริยาก็สามารถช่วยทำให้ผู้ตีความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น ทั้งนี้หากหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานร่วมกันสร้างบรรยากาศในการทำงานได้ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานทุกระดับ จะทำให้ทุกคนในองค์กรนั้นทุ่มเทต่องานที่ได้รับมอบหมาย องค์กรนั้นก็เดินต่อไปด้วยประสิทธิภาพที่ดี เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่และทุกคนก็สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคในการสั่งงาน การสอนงาน และบทบาทของผู้มอบหมายงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตามงานหลังจากที่ได้มอบหมายได้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝีกอบรม

1. ความสำคัญของการสั่งงานและสอนงาน

2. บทบาทของผู้สั่งงาน และการมอบหมายงาน

3. ติดตามงานอย่างไรให้ได้ผลดี

4. การสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 24/02/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 16/03/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. -

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-04-4003-00-6303-xxx


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

9
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th