Logo


โครงการอบรม การทดสอบระบบเส้นใยแก้วนำแสงด้วย OTDR รุ่นที่ 10

หลักการและเหตุผล

OTDR (OpticalTime Domain Reflectometer) เป็นเครื่องมือวัดทางแสงที่สำคัญมากสำหรับงานทางด้านโครงข่ายเส้นใยนำแสง(Optical Network) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยในการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์สำคัญต่างๆเช่น ค่าการลดทอนสัญญาณ (Fiber loss), ค่าการสูญเสียเนื่องจากการเชื่อมต่อ (Connectionloss), ระยะทางของเส้นใยนำแสงรวมถึงสามารถแสดงเหตุการณ์ (event) ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเส้นใยนำแสงที่พิจารณาเหล่านั้นได้การเข้าใจถึงหลักการและการทำงานของเครื่องมือวัด OTDR และการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำเครื่องมือวัด OTDRมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องมือวัด OTDR
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือวัด OTDR
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความหมายจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR ได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์หาค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นบนตัวเส้นใยนำแสงจากสาเหตุต่างๆ ได้
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการใช้งานเครื่องมือวัด OTDR

หัวข้อการฝีกอบรม

 • พารามิเตอร์ที่สำคัญของเครื่องมือวัด OTDR 
 • การวัดค่าการสูญเสียในกรณี non-reflective event 
 • การวัดค่าการสูญเสียในกรณี reflective event 
 • การตีความหมายจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR 
 • การวิเคราะห์ผลจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR 
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างพัลส์ (pulse width) กับค่า Dynamic range และค่า Event Dead zone 
 • การวัด Link Characteristic ด้วยเครื่องมือวัด OTDR ในระบบ Fiber To The Home (FTTH)


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้นใยนำแสง, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 02/04/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 22/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

3,900.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th